Yleistä valintamenettelystä

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa valinta perustuu kaikille yhteisvalinnan piirissä oleville hakukohteille yhteisiin valintaperusteisiin.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita valitaan ensin todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Jos hakija tulee hyväksytyksi todistusvalinnassa ensimmäiseen hakukohteeseensa, ei hän saa osallistua valintakokeeseen (poikkeuksena hakukeväänä IB-, EB- tai Rp/DIA-tutkinnon suorittaneet, joiden todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta). Hakijat, jotka eivät tule valituksi todistusvalinnassa haluamaansa ylempään hakukohteeseen, osallistuvat valintakokeeseen, jonka perusteella valitaan koepistein. Joidenkin hakukohteiden valinnassa osa hakijoista haastatellaan.

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa tai vain koepistevalinnassa. Hakija otetaan aina huomioon kaikissa näissä valinnoissa, mikäli se on hakijan tausta huomioon ottaen mahdollista. Ensin tutkitaan, tuleeko hakija hyväksytyksi todistusvalinnassa. Jos ei tule hyväksytyksi, tutkitaan, sijoittuuko hän koepistevalinnan pisteiden perusteella hyväksyttävissä olevien joukkoon.

Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään 60 % ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella ja 40 % koepisteiden perusteella. Tästä poikkeuksena on haastatteluhakukohde, johon ei valita ylioppilastodistuksen perusteella, vaan lopullinen valinta perustuu haastattelusta annettavien pisteiden ja koepisteiden yhteissummaan.

Todistusvalinta

Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen (poikkeuksena haastatteluhakukohde). Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Valintajärjestys määräytyy ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2019 kirjoittavat ylioppilaat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 25.5.2019. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 25.5.2019 mennessä. Valintaorganisaatio ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

IB-, EB- ja Rp/DIA-tutkinnon keväällä 2019 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan hakijan toimittamien ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen perusteella. Jos hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, peruutetaan opiskelupaikka. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Todistusvalinnassa pisteet annetaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella (ks. ylioppilastutkintojen pisteytys).  Tasapistetilanteessa valitaan ensin matematiikan arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut, sitten äidinkielen arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut, sitten pitkän oppimäärän kielen arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut, sitten seuraavaksi parhaan pistemäärän antaneen kokeen perusteella enemmän pisteitä saanut. Jos tasapistesäännön/-sääntöjen jälkeen aloituspaikat ylittyisivät, ketään viimeisen tasapistesäännön mukaisella sijalla olevista ei hyväksytä.

Voidakseen tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa, hakijan on saatava vähintään 20 todistuspistettä.

Tiedot todistusvalinnassa hyväksytyistä eli aloituspaikkojen määrän perusteella hyväksyttävissä olevista julkaistaan viimeistään ke 29.5.2019. Todistusvalinnassa hyväksyttyjä tiedotetaan asiasta sähköpostitse. Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti.

Mikäli todistusvalinnassa hyväksyttävissä olevia on alle aloituspaikkojen määrän, siirretään täyttämättä jäävät aloituspaikat koepistejonoon hakukohteen ensikertalaisuuskiintiön määrä huomioon ottaen.

Koepistevalinta

Todistusvalinnassa täytettävien aloituspaikkojen jälkeen jäljellä olevat aloituspaikat (40 %) täytetään koepistejonosta.

Valintajärjestys määräytyy koepisteiden perusteella. Tasapistetilanteissa etusijalle asetetaan ensin valintakokeessa enemmän oikeita vastauksia antanut ja sen jälkeen valintakokeessa vähemmän vääriä vastauksia antanut. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapisteissä, otetaan heidät kaikki huomioon ao. hakukohteen valinnassa.

Koepistevalinnassa valituksi voi tulla hakija, joka on saavuttanut yliopistoasetuksessa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Keväällä 2019 IB-, EB- tai Rp/DIA-tutkinnon suorittaneen hakijan on toimitettava ennakkoarvio (predicted grades arvosanat yhteispisteineen) hakukelpoisuuden todentamiseksi. Keväällä 2019 suomalaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon valmistuvan on toimitettava oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta.

Hakukeväänä valmistuvan opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen perusteella. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Voidakseen tulla hyväksytyksi koepistevalinnassa, hakijan on osallistuttava valintakokeeseen ja saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta.

Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Tulokset julkistetaan valtakunnallisen yhteishaun aikataulun ja käytäntöjen mukaisesti

Haastatteluvalinta

Jos hakukohteen valinnassa käytetään haastatteluja, kutsutaan hakijat haastatteluun ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden osoittamassa järjestyksessä. Keväällä 2019 IB-, EB- ja Rp/DIA-tutkinnon suorittaneet hakijat kutsutaan haastatteluihin ennakkotietojen perusteella, elleivät lopulliset tutkintokokeiden arvosanat ole tiedossa. Tasapisteissä olevat hakijat kutsutaan kaikki haastatteluihin. Haastatteluun kutsuttavien ja valittavien lukumäärä ilmenee ao. yliopiston valintaperusteista.

Hakukeväänä 2019 kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB, Rp/DIA) suorittaneiden hakijoiden opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen perusteella. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Voidakseen tulla hyväksytyksi haastatteluvalinnassa, hakijan on osallistuttava valintakokeeseen ja saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta.  Lisäksi hakijan on saatava haastattelupisteitä ao. yliopiston valintaperusteiden mukaisesti.

Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Tulokset julkistetaan valtakunnallisen yhteishaun aikataulun ja käytäntöjen mukaisesti.

Varasijamenettely

Hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyksi, asetetaan varasijalle valintapisteiden mukaisessa järjestyksessä. Jos todistusvalintajonossa tai koepistejonossa opiskelijaksi hyväksytty ei ota saamansa paikkaa vastaan, valitaan hänen tilalleen ko. jonossa seuraavalla varasijalla oleva hakija. Haastattelua käyttävän hakukohteen kohdalla uusi opiskelija valitaan kuitenkin haastattelupistevalintapistein muodostuvasta haastatteluvalintajonosta.

Yhteisvalinnan varasijoja rajataan valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti. Varasijojen rajaamisessa on huomioitu sekä ensikertalaiskiintiöiden vaikutus että ns. jonosta toiseen siirtyminen, joiden vuoksi varasijoja on asetettava enemmän kuin paikkoja oletetaan peruttavan. Kevään 2019 varasijat rajataan kaikissa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteissa seuraavasti:
Todistusvalintajono 75 hakijaa
Koepistejono 75 hakijaa
Haastattelupistejono 30 hakijaa

Valikko