Yleistä valintamenettelystä

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa valinta perustuu kaikille yhteisvalinnan piirissä oleville hakukohteille yhteisiin valintaperusteisiin.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita valitaan ensin todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Jos hakija tulee hyväksytyksi todistusvalinnassa ensimmäiseen hakukohteeseensa, ei hän saa osallistua valintakokeeseen (poikkeuksena hakukeväänä IB-, EB- tai DIA-tutkinnon suorittaneet, joiden todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta). Hakijat, jotka eivät tule valituksi todistusvalinnassa ylimmäksi asettamaansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen, voivat osallistua valintakokeeseen, jonka perusteella valitaan valintakoepistein.

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa tai vain valintakoevalinnassa. Hakija otetaan aina huomioon kaikissa näissä valinnoissa, mikäli se on hakijan tausta huomioon ottaen mahdollista. Ensin tutkitaan, tuleeko hakija hyväksytyksi todistusvalinnassa. Jos ei tule hyväksytyksi, tutkitaan, sijoittuuko hän valintakoevalinnan pisteiden perusteella hyväksyttävissä olevien joukkoon.

Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään 60 % ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella ja 40 % valintakoepisteiden perusteella.

Todistusvalinta

Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Valintajärjestys määräytyy ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2021 kirjoittavat ylioppilaat, joiden tiedot ovat ylioppilasrekisterissä Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemana ajankohtana. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta. Valintaorganisaatio ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

IB-, EB- ja DIA-tutkinnon keväällä 2021 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan hakijan toimittamien ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen perusteella. Jos hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, peruutetaan opiskelupaikka. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Todistusvalinnassa pisteet annetaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella (ks. ylioppilastutkintojen pisteytys).

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:
1. parhaan pistemäärän antava matematiikan koe (lyhyt tai pitkä)
2. parhaan pistemäärän antava äidinkielen koe
3. parhaan pistemäärän antava pitkän kielen koe
4. parhaan pistemäärän antava ainereaali
5. seuraavaksi parhaan pistemäärän antava koe
Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä kaikki hakijat hyväksytään.

Voidakseen tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa, hakijan on saatava vähintään 77 todistuspistettä ja on suorittanut (ns. kynnysehto) matematiikan (joko pitkä tai lyhyt) kokeen hyväksytysti.

Tiedot todistusvalinnassa hyväksytyistä eli aloituspaikkojen määrän perusteella hyväksyttävissä olevista julkaistaan viimeistään ma 31.5.2021. Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti.
Mikäli todistusvalinnassa hyväksyttävissä olevia on alle aloituspaikkojen määrän, siirretään täyttämättä jäävät aloituspaikat koepistejonoon hakukohteen ensikertalaisuuskiintiön määrä huomioon ottaen.

Valintakoevalinta

Todistusvalinnassa täytettävien aloituspaikkojen jälkeen jäljellä olevat aloituspaikat (40 %) täytetään valintakoevalinnassa.

Valintajärjestys määräytyy valintakoepisteiden perusteella.
Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:
Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen kaikkien kysymysten perusteella 1. osiosta alkaen, ja tästä eteenpäin valintakokeen osioiden mukaisessa järjestyksessä.
Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapisteissä, otetaan heidät kaikki huomioon ao. hakukohteen valinnassa.

Valintakoevalinnassa valituksi voi tulla hakija, joka on saavuttanut yliopistoasetuksessa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Keväällä 2021 IB-, EB- tai DIA-tutkinnon suorittaneen hakijan on toimitettava ennakkoarvio (predicted grades arvosanat yhteispisteineen) hakukelpoisuuden todentamiseksi.

Hakukeväänä valmistuvan opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen perusteella. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Voidakseen tulla hyväksytyksi valintakoevalinnassa, hakijan on osallistuttava valintakokeeseen.

Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Tulokset julkistetaan valtakunnallisen yhteishaun aikataulun ja käytäntöjen mukaisesti.

Valintakokeiden tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Valintakokeiden tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään 16.3.2021.

Varasijamenettely

Hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyksi, asetetaan varasijalle valintapisteiden mukaisessa järjestyksessä. Jos todistusvalintajonossa tai koepistejonossa opiskelijaksi hyväksytty ei ota saamansa paikkaa vastaan, valitaan hänen tilalleen ko. jonossa seuraavalla varasijalla oleva hakija.

Yhteisvalinnan varasijoja rajataan valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti. Varasijojen rajaamisessa on huomioitu sekä ensikertalaiskiintiöiden vaikutus että ns. jonosta toiseen siirtyminen, joiden vuoksi varasijoja on asetettava enemmän kuin paikkoja oletetaan peruttavan. Varasijat rajataan kaikissa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteissa seuraavasti:
Todistusvalintajono 200 hakijaa
Valintakoevalinta 150 hakijaa

Valikko