Opiskelupaikan vastaanottaminen

Kaikki hyväksytyt saavat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamista
varten hyväksymisen yhteydessä. Lue tarkasti saamasi ohjeet.
8.7.2020 hyväksyttyjen on otettava paikka vastaan viimeistään 15.7.2020 klo 15.00

Huolehdi, että otat opiskelupaikan vastaan määräaikaan mennessä. Muuten menetät opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Määräajan jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida.

Opiskelupaikan vastaanottamiseen löydät ohjeita myös Opintopolku.fi -palvelusta – Näin otat paikan vastaan.

Huomaa, että pelkkä paikan vastaanottaminen ei riitä. Opiskelijaksi hyväksytyn ja paikan vastaan ottaneen tulee ilmoittautua yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi. Yliopistokohtaiset menettelytavat poikkeavat tässä asiassa toisistaan. Se yliopisto, johon hakija on valittu, lähettää ilmoittautumista koskevat ohjeet hyväksytyille toimitettavan materiaalin mukana. Poissaolevaksi ilmoittautuminen ei vaikuta opiskelupaikan vastaanottamiseen. Hyväksytyn opiskelijan kirjataan ottaneen opiskelupaikan vastaan, vaikka hän olisi ilmoittautumassa poissaolevaksi seuraavalle lukukaudelle/-vuodelle. Poissaolevaksi ilmoittautuminen ei anna mahdollisuutta ottaa vastaan samana lukukautena jotakin toista päävalinnasta saatua opiskelupaikkaa.

Yliopistolain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan laissa säädetyistä syistä:

  • Opiskelija suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • Opiskelija on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • Opiskelija on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan

Tarkemmat ohjeet löytyvät kunkin yliopiston omilta nettisivuilta tai yliopiston hyväksytyille ja paikan vastaanottaneille hakijoille lähettämästä materiaalista.

Yhden korkeakoulututkintoon johtavan paikan säännös

Yhden paikan säännöksen mukaan opiskelijaksi hyväksytty voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista (YoL 36 §). Yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan säännös koskee kaikkea tutkintoon johtavaa koulutusta siirtohakua lukuunottamatta.

Opiskelupaikan vastaanottamisen vaikutukset tuleviin valintoihin

Yliopistolakia (558/2009) on muutettu siten, että ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin on haettu syksystä 2014 lähtien samassa yhteishaussa. Syksyn 2014 valinnoista alkaen on korkeakoulujen yhteisessä yhteishaussa voinut hakea enintään kuuteen hakukohteeseen ja tulla valituksi vain yhteen koulutukseen.

Korkeakoulut ovat voineet syksyn 2014 yhteishausta lähtien halutessaan varata aloituspaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevaksi ei katsota henkilöä, joka
– on suorittanut korkeakoulututkinnon suomalaisessa korkeakoulussa
– on ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta.

Jos tulet hyväksytyksi kesän 2020 valinnoissa ja otat saamasi paikan vastaan syksyllä 2020 alkavasta koulutuksesta, et enää jatkossa ole ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva hakija. Paikan vastaanottaminen on tässä ratkaisevaa. Siten esimerkiksi poissaolevaksi ilmoittautuminen ei tähän vaikuta millään tavalla. Hakeminen jatkossa uudestaan johonkin toiseen koulutukseen on edelleen mahdollista. Koska uudistuksen tarkoituksena on edesauttaa ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien mahdollisuuksia tulla valituksi, toisen, uuden opiskelupaikan saaminen voi kuitenkin olla aiempaa vaativampi urakka.

Muutos korostaa entisestään sitä, että harkitset tarkkaan, mihin koulutukseen hakeudut opiskelijaksi. Kannattaa panostaa niihin koulutuksiin, joissa on myös aidosti halukas opiskelemaan.

Valikko