Betygsantagning

I betygsantagningen kan man bli antagen till alla utbildningar som ingår i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Endast förstagångssökande beaktas i betygsantagningen.

I betygsantagningen beaktas personer som skriver studenten under ansökningsvåren och vars resultat finns i studentexamensregistret vid studentexamensnämndens publiceringsdatum. Gymnasierna ska skicka in information om avläggande av gymnasiets lärokurs till studentexamensregistret. Högskolorna ansvarar inte för förseningar som beror på gymnasierna.

För sökande som avlägger IB-, EB- eller DIA-examen våren 2021 beräknas betygsantagningspoängen enligt en förhandsbedömning som den sökande lämnar in (predicted grades med sammanlagda poäng). Antagningen är villkorlig tills den sökandes poäng och ansökningsbehörighet har granskats utgående från ett slutgiltigt examensintyg som den sökande lämnar in. Om en sökande inte blivit antagen på basis av förhandsbedömningen men hens vitsord ändras jämfört med förhandsbedömningen så att hen ändå kan bli antagen, kan hen antas utanför den fastställda antagningskvoten. Om vitsorden ändras så att den sökande inte kan antas återkallas antagningsbeslutet. Bilagorna ska skickas in enligt den nationella tidtabellen.

I betygsantagningen ges poäng för vitsorden i studentexamen

(se betygsättning av studentexamen).

I fall där flera sökande har samma antal poäng och antagningskvoten skulle överskridas, rangordnas de sökande enligt följande:

 1. högsta poängen för vitsordet i matematik (kort eller lång)
 2. högsta poängen för vitsordet i modersmålet
 3. högsta poängen för vitsordet i ett långt språk
 4. högsta poängen för vitsordet i ett realämne
 5. vitsordet i det ämne som därefter ger de högsta poängen

Om de sökande ännu efter detta har samma antal poäng antas alla sökande.

För att kunna bli antagen i betygsantagningen måste den sökande få minst 77 betygspoäng och har avlagt godkänt vitsord (s.k. tröskelkriterium) i matematik (lång eller kort).

Informationen om vilka som antagits i betygsantagningen offentliggörs senast mondagen den 31.5.2021.
Om de som antas i betygsantagningen är färre än antalet nybörjarplatser överförs de nybörjarplatser som inte fylls till urvalsprovets poängkö med hänsyn till kvoten för förstagångssökande.

Urvalsprov

De nybörjarplatser som återstår efter betygsantagningen (dvs 40 % av platserna), fylls på basis av resultatet i urvalsprovet.

En sökande som har uppnått den allmänna högskolebehörighet som avses i universitetsförordningen kan bli antagen på basis av urvalsprov. Sökande som avlägger IB-, EB- eller DIA-examen våren 2021 ska lämna in en förhandsbedömning (predicted grades med sammanlagda poäng) för att bevisa sin ansökningsbehörighet.

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning kan den sökande genom ett gemensamt inträdesprov söka till följande universitet: Aalto-universitetet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Villmanstrands tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Vasa universitet samt Svenska Handelshögskolan och Åbo Akademi.

Urvalsprovet ordnas tisdagen 8.6.2021 klockan 12:00–15:00. Provet är tre timmar långt och avläggs utan avbrott.

Antagningen av en sökande som tar examen samma vår som hen ansöker är villkorlig tills den sökandes ansökningsbehörighet har granskats utgående från ett slutgiltigt examensintyg som den sökande lämnar in. Bilagorna ska skickas in enligt den nationella tidtabellen.

För att kunna bli antagen på basis av resultatet i urvalsprovet måste den sökande delta i urvalsprovet.

Den sökande ska göra en bindande anmälan till urvalsprovet i Studieinfo-tjänsten.

Urvalet görs enligt principerna för placeringen i den nationella gemensamma ansökan. Resultaten offentliggörs i enlighet med principerna och tidtabellerna för den nationella gemensamma ansökan.

Den sökande kan välja på vilken ort hen deltar i urvalsprovet. Urvalsprovet avläggs på det språk som är undervisnings- och forskningsspråk på ansökningsmål i fråga (Universitetslag 558/2009, 11 §).

Ingen separat kallelse till urvalsprovet skickas ut, utan varje sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid får delta i urvalsprovet, om hen inte via betygsantagningen har blivit antagen till ansökningsmålet som hen prioriterat högst inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning.

Urvalsordningen avgörs på basis av provpoängen.

Syftet med urvalsprovet är att mäta förmågan att ta till sig och tillämpa kunskaper i ekonomi. Urvalsprovet bygger på följande kurser i gymnasiets läroplan (utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015):
– Ekonomikunskap (SL2, kurs i samhällslära)
– Människan i en föränderlig omvärld (HI1, kurs i historia)
– Statistik och sannolikhet (MAB5, kort matematik) eller Sannolikhet och statistik (MAA10, lång matematik). För urvalsprovet räcker det med någondera lärokursen i matematik.
Samt eventuellt material som delas ut under provet.

Deltagarna i urvalsproven får en miniräknare som behärskar de fyra grundläggande räknesätten att använda under provet. Egna miniräknare får inte användas.

Urvalsprovet innehåller flervalsfrågor och/eller rätt eller fel-frågor. För rätt svar ges poäng och för fel svar dras poäng av. Det finns ingen begränsning för hur många frågor som kan lämnas obesvarade. Inga poäng dras av för obesvarade frågor.

Om det efter provet visar sig att det med hänsyn till de anvisningar som getts finns flera korrekta svar på en viss fråga, godkänns alla korrekta svar på denna fråga vid bedömningen av provet. Om det efter provet visar sig att det med hänsyn till de anvisningar som getts inte finns något korrekt svar på en viss fråga, beaktas frågan det gäller inte vid bedömningen av provet.

Om det uppstår fall där flera sökande har samma antal poäng och antagningskvoten skulle överskridas, rangordnas de sökande enligt följande:
I situationer med jämna poäng rangordnas de sökande enligt alla frågor i urvalsprovet från och med den första delen och vidare enligt ordning i urvalsprovets delar.
Om flera sökande även efter detta ligger på samma nivå beaktas de alla i antagningen till ifrågavarande utbildning.

Individuella arrangemang

Sökande som deltar i urvalsprovet kan ansöka om individuella arrangemang med hänsyn till en funktionsvariation, sjukdom eller någon motsvarande omständighet.

I den gemensamma antagningen tillämpas nationella rekommendationer.

Ansökan ska lämnas in direkt till det universitet där den sökande deltar i urvalsprovet inom den fastställda tidsfristen för inlämnande av bilagor.

Ansökningsbehörighet och påvisande av språkkunskaper

Du är behörig att ansöka till de utbildningar som ingår i den gemensamma ansökan om du har avlagt någon av följande examina.

Ansökningsbehörighet:

 • Finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate-examen (IB, Diploma, certifikat räcker inte)
 • Europeisk studentexamen (EB)
 • Reifeprüfung-examen (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA)
 • Sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
 • Utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Finländsk högskoleexamen (YH eller universitet)
 • AICE-examen i Finland

Beaktande av sökande med flyktingstatus

Om en sökande har flyktingstatus eller är i en situation som kan likställas med en flyktings och ansöker om studieplats för att avlägga lägre examen eller både lägre och högre examen samtidigt, men inte kan styrka sin högskolebehörighet med dokument, kan ett universitet kalla den sökande att delta i urvalsprovet. Den sökande ska styrka sin flyktingstatus med ett myndighetsbeslut (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av behovet av skydd). Den sökande ska lämna in en kopia av beslutet till ansökningstjänsten.

Anhållan om att få delta i urvalsprovet

En person som anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna, men som inte uppfyller de krav på tidigare utbildning som anges i universitetslagen, kan anhålla att få delta i urvalsprovet. En ansökan med motivering och en utredning av den sökandes utbildningsbakgrund ska lämnas in till alla de universitet som sökande sökt till i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning inom ansökningstiden som slutar (31.3.2021 kl. 15.00).
Detta gäller inte Tampere.

Påvisande av språkkunskaper

Den som blir antagen till ekonomutbildning bör ha för studierna tillräckliga kunskaper i något av de inhemska språken. För att bli antagen måste den sökande därför påvisa tillräckliga kunskaper i något av de inhemska språken. Språkkunskaper ska påvisas i det språk som är undervisnings- och examensspråk vid ansökningsmålet i fråga.

Meny