Utbildningar som kräver intervju

Förutom betygsantagning och urvalsprov kan utbildningarna inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning också använda intervjuer. År 2019 finns en sådan utbildning: Turun kauppakorkeakoulus internationella examensprogram för ledarskap och företagande.

Turun kauppakorkeakoulu kallar sökande till intervjuer. Mer information om tidpunkterna för intervjuerna publiceras på universitetets sida. Mer information ges i samband med kallelsen till intervjun. Observera att endast  sökande som har angett det internationella examensprogrammet för ledarskap och företagande som första prioritet bland utbildningarna vid Turun yliopisto kallas till intervju.

Sökande kallas till intervju i en ordning som bygger på poäng som ges för vitsorden i studentexamen och eventuella andra poäng som är specifika för utbildningen. Sökande som avlägger IB-, EB- eller RP-examen samma år som de ansöker kallas till intervjuer utgående från förhandsuppgifter, om de slutgiltiga vitsorden ännu inte är kända. Sökande som ansöker till en utbildning som använder intervjuer ska därför lämna in en tillförlitlig förhandsuppskattning av vitsorden (”predicted grades” med sammanlagda poäng) som bilaga till ansökningsblanketten.

Det slutgiltiga urvalet av studerande till Turun kauppakorkeakoulus internationella examensprogram för ledarskap och företagande bygger på summan av intervjupoängen och poängen från urvalsprovet.

universitetets sida finns mer information om urvalskriterierna.

Meny