Mottagande av studieplats

Alla som antas får anvisningar för hur de ska ta emot sin studieplats
i samband med antagningen. Läs de instruktioner du får omsorgsfullt.
De som antagits 8.7.2020 måste ta emot sin studieplats senast 15.7.2020 kl. 15.00.

Se till att ta emot din studieplats inom utsatt tid. I annat fall förlorar du din studieplats. Anmälningar om mottagande av studieplats är bindande och kan inte ändras eller tas tillbaka. Försenade anmälningar beaktas inte.

Information om hur du tar emot din studieplats finns även i tjänsten Studieinfo.fi – Så tar du emot en studieplats.

Observera att det inte räcker med att ta emot studieplatsen. Varje studerande som antagits och tagit emot sin studieplats måste också anmäla sig som närvarande eller frånvarande på universitetet. Du kan anmäla dig till universitetet samtidigt som du tar emot din studieplats i tjänsten Min Studieinfo. Mer information finns i tjänsten Studieinfo.fi – Anmäl dig till högskolan.

Enligt universitetslagen kan en första årets studerande anmäla sig som frånvarande för läsåret endast av följande skäl:

  • Den studerande fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995)
  • Den studerande tar ut moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
  • Den studerande är på grund av egen sjukdom eller skada oförmögen att inleda sina studier

Mer information finns på universitetets egen webbplats eller i material som universitetet skickar till sökande som antagits och tagit emot sin studieplats.

Bestämmelsen om en studieplats som leder till en högskoleexamen

Enligt bestämmelsen om en studieplats kan en antagen person inte ta emot flera studieplatser på utbildningar som leder till högskoleexamina som börjar under samma termin (universitetslagen 36 §). Bestämmelsen om en studieplats som leder till en högskoleexamen gäller alla utbildningar som leder till en examen förutom ansökan om överflyttning.

Hur mottagande av en studieplats påverkar framtida val

Universitetslagen (558/2009) har ändrats så att yrkeshögskolorna och universiteten sedan hösten 2014 har antagit nya studerande genom en gemensam ansökan. Sedan hösten 2014 har man i högskolornas gemensamma ansökan kunnat ansöka till högst sex utbildningar och bli antagen till endast en utbildning.

Sedan hösten 2014 har högskolorna om de så önskat kunnat reservera platser för förstagångssökande, det vill säga personer som ansöker om sin första studieplats. Som förstagångssökande betraktas inte en person som
– har avlagt en högskoleexamen på en högskola i Finland
– har tagit emot en studieplats som leder till en högskoleexamen på en utbildning som börjat hösten 2014 eller senare.

Om du blir antagen sommaren 2020 och tar emot din plats på en utbildning som börjar hösten 2020, betraktas du i fortsättningen inte som en förstagångssökande. Mottagande av studieplatsen är avgörande i detta fall. Således har en frånvaroanmälan ingen inverkan – förstagångssökandestatuset raderas när man tar emot en studieplats. Det är dock fortfarande möjligt att i framtiden ansöka till en annan utbildning. Eftersom syftet med förändringen är att förbättra möjligheterna att bli antagna för dem som ansöker om sin första studieplats, kan det dock vara svårare än tidigare att bli antagen till en andra studieplats.

Förändringen har gjort det ännu viktigare än tidigare att noggrant fundera på vilken utbildning du vill ansöka till. Du bör fokusera på de utbildningar som du verkligen vill avlägga.

Meny