Rättelseförfaranden

Om en sökande är missnöjd med resultatet av antagningen och anser att fel har begåtts kan hen begära rättelse/omprövning av beslutet. Rättelseyrkandet ska lämnas in i skriftlig form inom 14 dagar efter att resultatet av antagningen har offentliggjorts. Rättelseyrkandet ska lämnas in till det eller de universitet vars beslut den sökande vill att ska ändras.

I rättelseyrkandet ska framgå vad rättelseyrkandet gäller och vilka skäl den sökande åberopar. Även den sökandes person- och kontaktuppgifter ska framgå i rättelseyrkandet, och det ska vara undertecknat av den sökande själv eller ett ombud som befullmäktigats av den sökande.

Mer information om inlämnandet av ett rättelseyrkande finns på det berörda universitetets webbplats.

Meny