Allmänt om antagningen

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning sker antagningen till alla utbildningar enligt samma principer – studerande antas endera på basen av betyg eller urvalsprov.

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning väljs studerande först i en betygsantagning på basen av vitsorden i studentexamensbetyget. Om en sökande blir antagen till den utbildning som är hens första prioritet i betygsantagningen ska hen inte delta i urvalsprovet (undantag: de som avlägger IB-, EB- eller Rp-examen våren 2019 blir villkorligt antagna i betygsantagningen ända tills sökandes poäng och ansökningsbehörighet har kontrollerats i det slutliga betyget). Sökande som inte blir antagna i betygsantagningen till den högskola de prioriterat högst, deltar i urvalsprovet för att istället kunna antas på basen av resultatet i urvalsprovet. Vissa utbildningar intervjuar en del av de sökande.

Den sökande behöver inte själv på något sätt ange att hen vill bli antagen på basen av betyg eller urvalsprov, eftersom varje sökande automatisk beaktas i alla dessa urval om det är möjligt med tanke på den sökandes bakgrund. Först ser man om sökande kan antas i betygsantagningen. Om sökande inte antas genom betygsantagningen ser man sedan om hen får tillräckligt många poäng i urvalsprovet för att bli antagen.

Nybörjarplatserna på varje utbildning fylls till 60% på basen av vitsorden i studentexamen och till 40% på basen av urvalsprovet. Ett undantag utgörs av sådana utbildningar som kräver intervju. Där antas studerande inte på basen av studentexamensbetyget, utan urvalet grundar sig på summan av poängen i urvalsprovet och de poäng som ges för intervjun.

Betygsantagning

I betygsantagningen kan man bli antagen till alla utbildningar som ingår i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning (med undantag av den utbildning som kräver intervju). Endast förstagångssökande beaktas i betygsantagningen.

I betygsantagningen beaktas personer som skriver studenten senast våren 2019 och vars uppgifter finns i studentexamensregistret 25.5.2019. Gymnasierna ska skicka in information om avläggande av gymnasiets lärokurs till studentexamensregistret senast 25.5.2019. Högskolorna ansvarar inte för förseningar som beror på gymnasierna.

För sökande som avlägger IB-, EB- eller RP-examen våren 2019 beräknas betygsantagningspoängen enligt en förhandsbedömning som den sökande lämnar in (predicted grades med sammanlagda poäng). Antagningen är villkorlig tills den sökandes poäng och ansökningsbehörighet har granskats utgående från ett slutgiltigt examensintyg som den sökande lämnar in. Om en sökande inte blivit antagen på basen av förhandsbedömningen men hens vitsord ändras jämfört med förhandsbedömningen så att hen ändå kan bli antagen, kan hen antas utanför den fastställda antagningskvoten. Om vitsorden ändras så att den sökande inte kan antas återkallas antagningsbeslutet. Bilagorna ska skickas in enligt den nationella tidtabellen.

I betygsantagningen ges poäng för vitsorden i studentexamen (se betygsättning av studentexamen).  I fall där flera sökande har samma antal poäng väljs i första hand den som fått högre poäng för vitsordet i matematik, i andra hand den som fått högre poäng för vitsordet i modersmål, därefter den som fått högre poäng för vitsordet i ett långt språk (A-språk) och därefter den som fått högst poäng i det av de övriga proven som gett högst poäng. Om antalet nybörjarplatser överskrids efter att reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng tillämpats, antas ingen av dem som står på de sista platserna enligt reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng.

För att kunna bli antagen i betygsantagningen måste den sökande få minst 20 betygspoäng.

Informationen om vilka som antagits i betygsantagningen offentliggörs senast onsdagen den 29.5.2019. De som antagits i betygsantagningen får besked per e-post.

Om de som antas i betygsantagningen är färre än antalet nybörjarplatser överförs de nybörjarplatser som inte fylls till urvalsprovets poängkö med hänsyn till kvoten för förstagångssökande.

Antagningen på basen av urvalsprov

De nybörjarplatser som återstår efter betygsantagningen (dvs 40% av platserna), fylls på basen av resultatet i urvalsprovet. Om flera sökande har lika många poäng prioriteras i första hand den som svarar rätt på fler frågor och i andra hand den som svarat fel på färre frågor. Om flera sökande även efter detta ligger på samma nivå beaktas de alla i antagningen till ifrågavarande utbildning.

En sökande som har uppnått den allmänna högskolebehörighet som avses i universitetsförordningen kan bli antagen på basen av urvalsprov. Sökande som avlägger IB-, EB- eller RP-examen våren 2019 ska lämna in en förhandsbedömning (predicted grades med sammanlagda poäng) för att bevisa sin ansökningsbehörighet. Sökande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen, yrkes- eller specialyrkesexamen eller yrkeshögskoleexamen i Finland våren 2019 ska lämna in en förhandsbedömning från sin läroanstalt.

Antagningen av en sökande som tar examen samma vår som hen ansöker är villkorlig tills den sökandes ansökningsbehörighet har granskats utgående från ett slutgiltigt examensintyg som den sökande lämnar in. Bilagorna ska skickas in enligt den nationella tidtabellen.

För att kunna bli antagen på basen av resultatet i urvalsprovet måste den sökande delta i urvalsprovet och få ett antal poäng som motsvarar minst 60 % av medeltalet hos dem som fått poäng i provet.

Urvalet görs enligt principerna för placeringen i den nationella gemensamma ansökan. Resultaten offentliggörs i enlighet med principerna och tidtabellerna för den nationella gemensamma ansökan.

Urval genom intervju

Om utbildningen använder intervjuer kallas de sökande till intervju i ordning enligt betygspoängen. Sökande som avlägger IB-, EB- eller RP-examen våren 2019 kallas till intervjuer utgående från förhandsbedömningen, om de slutgiltiga vitsorden ännu inte är kända. Om flera sökande har lika många poäng kallas de alla till intervju. Antalet sökande som kallas till intervju och som antas framgår i universitetets antagningsgrunder.

Antagningen av en sökande som avlägger en internationell studentexamen (IB, EB, RP) våren 2019 är villkorlig tills den sökandes ansökningsbehörighet har granskats utgående från ett slutgiltigt examensintyg som den sökande lämnar in. Bilagorna ska skickas in enligt den nationella tidtabellen.

För att kunna bli antagen på basen av intervju måste den sökande delta i urvalsprovet och få ett antal poäng som motsvarar minst 60 % av medeltalet hos dem som fått poäng.  Den sökande måste också få intervjupoäng i enlighet med ifrågavarande universitets urvalskriterier.

Antagningen görs enligt placeringen i den nationella gemensamma ansökan. Resultaten offentliggörs i enlighet med principerna och tidtabellerna för den nationella gemensamma ansökan.

Reservplatser

Sökande som inte blir antagna placeras på reservplatser utgående från sina poäng. Om en antagen studerande i betygsantagningskön eller urvalsprovskön inte tar emot sin plats, antas i stället personen på följande reservplats i ifrågavarande kö. Om utbildningen använder intervjuer väljs dock en ny studerande ur intervjupoängskön.

Reservplatserna inom den gemensamma ansökan styrs av nationella avtal. Vid fastställandet av begränsningarna för antalet reservplatser har man beaktat både den inverkan som kvoterna för förstagångssökande har och möjligheten till överflyttning från en kö till en annan. Av denna orsak är antalet reservplatser fler än det antal studieplatser som inte förväntas tas emot. Våren 2019 begränsas reservplatserna för alla utbildningar inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning enligt följande:

Betygsantagningskön         75 sökande
Urvalsprovspoängskön       75 sökande
Intervjupoängskön             30 sökande

Meny