Allmänt om antagningen

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning sker antagningen till alla utbildningar enligt samma principer – studerande antas endera på basis av betyg eller urvalsprov.

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning väljs studerande först i en betygsantagning på basis av vitsorden i studentexamensbetyget. Om en sökande blir antagen till den utbildning som är hens första prioritet i betygsantagningen ska hen inte delta i urvalsprovet (undantag: de som avlägger IB-, EB- eller DIA-examen våren 2020 blir villkorligt antagna i betygsantagningen ända tills sökandes poäng och ansökningsbehörighet har kontrollerats i det slutliga betyget). Sökande som inte blir antagna i betygsantagningen till den högskola de prioriterat högst, deltar i urvalsprovet för att istället kunna antas på basis av resultatet i urvalsprovet.

Den sökande behöver inte själv på något sätt ange att hen vill bli antagen på basis av betyg eller urvalsprov, eftersom varje sökande automatisk beaktas i alla dessa urval om det är möjligt med tanke på den sökandes bakgrund. Först ser man om sökande kan antas i betygsantagningen. Om sökande inte antas genom betygsantagningen ser man sedan om hen får tillräckligt många poäng i urvalsprovet för att bli antagen.

Nybörjarplatserna på varje utbildning fylls till 60 % på basis av vitsorden i studentexamen och till 40 % på basis av urvalsprovet.

Betygsantagning

I betygsantagningen kan man bli antagen till alla utbildningar som ingår i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Endast förstagångssökande beaktas i betygsantagningen.

I betygsantagningen beaktas personer som skriver studenten senast våren 2020 och vars uppgifter finns i studentexamensregistret 12.5.2020. Gymnasierna ska skicka in information om avläggande av gymnasiets lärokurs till studentexamensregistret. Högskolorna ansvarar inte för förseningar som beror på gymnasierna.

För sökande som avlägger IB-, EB- eller DIA-examen våren 2020 beräknas betygsantagningspoängen enligt en förhandsbedömning som den sökande lämnar in (predicted grades med sammanlagda poäng). Antagningen är villkorlig tills den sökandes poäng och ansökningsbehörighet har granskats utgående från ett slutgiltigt examensintyg som den sökande lämnar in. Om en sökande inte blivit antagen på basis av förhandsbedömningen men hens vitsord ändras jämfört med förhandsbedömningen så att hen ändå kan bli antagen, kan hen antas utanför den fastställda antagningskvoten. Om vitsorden ändras så att den sökande inte kan antas återkallas antagningsbeslutet. Bilagorna ska skickas in enligt den nationella tidtabellen.

I betygsantagningen ges poäng för vitsorden i studentexamen (se betygsättning av studentexamen).

I fall där flera sökande har samma antal poäng och antagningskvoten skulle överskridas, rangordnas de sökande enligt följande:
1. högsta poängen för vitsordet i matematik (kort eller lång)
2. högsta poängen för vitsordet i modersmålet
3. högsta poängen för vitsordet i ett långt språk
4. högsta poängen för vitsordet i ett realämne
5. vitsordet i det ämne som därefter ger de högsta poängen

Om de sökande ännu efter detta har samma antal poäng antas alla sökande.

För att kunna bli antagen i betygsantagningen måste den sökande få minst 77 betygspoäng och har avlagt godkänt vitsord (s.k. tröskelkriterium) i matematik (lång eller kort).

Informationen om vilka som antagits i betygsantagningen offentliggörs senast onsdagen den 27.5.2020.
Om de som antas i betygsantagningen är färre än antalet nybörjarplatser överförs de nybörjarplatser som inte fylls till urvalsprovets poängkö med hänsyn till kvoten för förstagångssökande.

Antagningen på basis av urvalsprov

De nybörjarplatser som återstår efter betygsantagningen (dvs 40 % av platserna), fylls på basis av resultatet i urvalsprovet.

Om det uppstår fall där flera sökande har samma antal poäng och antagningskvoten skulle överskridas, rangordnas de sökande enligt följande:
1. större antal rätt svar i urvalsprovet
2. färre antal fel svar i urvalsprovet
3. färre antal tomma svar i urvalsprovet
Om flera sökande även efter detta ligger på samma nivå beaktas de alla i antagningen till ifrågavarande utbildning.

En sökande som har uppnått den allmänna högskolebehörighet som avses i universitetsförordningen kan bli antagen på basis av urvalsprov. Sökande som avlägger IB-, EB- eller DIA-examen våren 2020 ska lämna in en förhandsbedömning (predicted grades med sammanlagda poäng) för att bevisa sin ansökningsbehörighet.

Antagningen av en sökande som tar examen samma vår som hen ansöker är villkorlig tills den sökandes ansökningsbehörighet har granskats utgående från ett slutgiltigt examensintyg som den sökande lämnar in. Bilagorna ska skickas in enligt den nationella tidtabellen.

För att kunna bli antagen på basis av resultatet i urvalsprovet måste den sökande delta i urvalsprovet.

Urvalet görs enligt principerna för placeringen i den nationella gemensamma ansökan. Resultaten offentliggörs i enlighet med principerna och tidtabellerna för den nationella gemensamma ansökan.

Reservplatser

Sökande som inte blir antagna placeras på reservplatser utgående från poängantalet. Om en antagen studerande i betygsantagningskön eller urvalsprovskön inte tar emot sin plats, antas i stället personen på följande reservplats i ifrågavarande kö.

Reservplatserna inom den gemensamma ansökan styrs av nationella avtal. Vid fastställandet av begränsningarna för antalet reservplatser har man beaktat både den inverkan som kvoterna för förstagångssökande har och möjligheten till överflyttning från en kö till en annan. Av denna orsak är antalet reservplatser fler än det antal studieplatser som inte förväntas tas emot. Begränsas reservplatserna för alla utbildningar inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning enligt följande:

Betygsantagningskön         150 sökande
Urvalsprovspoängskön       100 sökande

Meny