Påvisande av språkkunskaper

För att bli antagen måste den sökande påvisa tillräckliga kunskaper i något av de inhemska språken.

Om den sökande har avlagt den grundläggande utbildningen, en examen på andra stadiet eller någon annan examen som ger behörighet för högskolestudier på finska eller svenska, och ansöker till ett utbildningsprogram på samma språk, är hen språkligt behörig. Den sökande bör påvisa sina kunskaper i ett inhemskt språk endast om hens tidigare utbildningar har avlagts på ett annat språk än utbildningens undervisningsspråk.

Om den sökande inte har avlagt den grundläggande utbildningen, en examen på andra stadiet eller någon annan examen som ger behörighet för högskolestudier på finska eller svenska, bör den sökande påvisa sina kunskaper i ett inhemskt språk. Den sökande ska påvisa sina kunskaper i de inhemska språken under ansökningstiden eller senast vid mottagandet av studieplatsen.

Påvisande av kunskaper i finska (finskspråkiga enheter som ingår i den gemensamma ansökan)

Den sökande ska påvisa sina kunskaper i de inhemska språken under ansökningstiden eller senast vid mottagandet av studieplatsen.

Skolutbildningsspråk
Skolutbildningsspråket är det språk som varit den sökandes undervisningsspråk i grundskolan, gymnasiet eller en yrkesläroanstalt och som den sökande på avgångsbetyget har ett godkänt modersmålsvitsord i (Statsrådets förordning 481/2003). Om den sökande har avlagt grundskolan på det ena av de inhemska språken och gymnasiet på det andra, kan den sökande själv välja sitt skolutbildningsspråk.

Den sökande kan påvisa att skolutbildningsspråket är finska genom följande prestationer:

 • ett godkänt vitsord i finska som modersmål på grundskolans avgångsbetyg,
 • ett godkänt vitsord i finska som modersmål på avgångsbetyget från gymnasiet/andra stadiet,
 • ett godkänt vitsord i finska som modersmål i studentexamen,
 • finska som andraspråk (S2) i studentexamen med vitsordet magna cum laude approbatur (M) eller högre
 • en avlagd yrkesinriktad grundexamen med ett godkänt vitsord i finska som modersmål.

Om den sökande inte har avlagt den grundläggande utbildningen, en examen på andra stadiet eller någon annan examen som ger behörighet för högskolestudier på finska, kan den sökande påvisa sina språkkunskaper på följande sätt:

a) Utbildning på andra stadiet/en del eller ett prov som ingår i en examen

Den sökande kan påvisa sin språkkunskap genom följande prestationer:

 • finska som modersmål som extra prov i studentexamen med vitsordet magna cum laude (M) eller högre
 • finska som andra inhemska språk i studentexamen
  – lång lärokurs (A-språk) med vitsordet eximia cum laude approbatur (E) eller högre
  – medellång lärokurs (B-språk) med vitsordet laudatur (L)
 • IB-examen Godkänd A-nivå
 • IB-examen B-nivå godkänd med vitsordet 5 eller högre
 • EB-examen:
  – L1-språk godkänt
  – L2-språk godkänt med vitsordet 7 eller högre
 • RP-examen vid Tyska skolan i Helsingfors (eller motsvarande resultat från kommande DIA-examen):
  – finska som modersmål med godkänt vitsord
  – finska som andra språk med vitsordet 8 eller högre
 • Studier avlagda med godkänt vitsord i finska språket som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs vid Kulkuri-distansskolan

b) Språkprov:

 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamina avlagd på nivå 4 i provets alla delområden (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal)
 • Språkexamina för statsförvaltningen avlagd med goda kunskaper i alla delområden (muntlig färdighet, skriftlig färdighet och läsförståelse)

c) Med högskoleexamen/-studier:

 • den sökande har avlagt en högskoleexamen med undervisningsspråket finska
 • den sökande har gjort ett skriftligt lärdomsprov på lägre högskoleexamennivå eller högre på finska
 • den sökande har vid en högskola avlagt ett godkänt mogenhetsprov på finska
 • den sökande har avlagt följande språkstudier:
  • högskoleexamen med finska som huvudämne
  • finska språket 60 sp/30 sv

Påvisande av kunskaper i svenska (Hanken Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi)

En sökande som ansöker till en utbildning som leder till en kandidatexamen kan påvisa sina språkkunskaper på tre olika sätt. De huvudsakliga sätten är: skolutbildningsspråk, undervisningsspråk (en hel examen eller ett prov som ingår i en examen) eller ett språkprov.

Om den sökande inte har svenska som skolutbildningsspråk måste hen påvisa att hens språkkunskap är på nivå B2 eller högre (den europeiska referensramen). Detta sker genom en kopia av ett intyg, vars äkthet granskas om den sökande blir antagen. Sökande som inte uppfyller språkkravet inom utsatt tid kan inte antas och erbjuds ingen studieplats. OBS! Sökande som bör påvisa sina kunskaper i svenska (för Hanken och/eller Åbo Akademi) ska sända in bilagan inom ansökningstiden eller senast 10.4.2019 kl.15.00 för att vi ska kunna kontrollera språkbehörigheten. Blir du student våren 2019 får vi dina uppgifter automatiskt och du behöver då inte sända in en bilaga. OM du av någon orsak inte kan bevisa dina språkkunskaper innan 10.4.2019 bör du meddela om detta till ifrågavarande högskolas ansökningsservice.

Skolutbildningsspråk

Skolutbildningsspråket är det språk som varit den sökandes undervisningsspråk i grundskolan, gymnasiet eller en yrkesläroanstalt och som den sökande på avgångsbetyget har ett godkänt modersmålsvitsord i (Statsrådets förordning 481/2003). Om den sökande har avlagt grundskolan på det ena av de inhemska språken och gymnasiet på det andra, kan den sökande själv välja sitt skolutbildningsspråk.

Den sökande kan påvisa att skolutbildningsspråket är svenska genom följande prestationer:

 • ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i grundskolans avgångsbetyg,
  – även norska, danska, isländska eller färöiska som modersmål i grundskolans avgångsbetyg godkänns
 • ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i avgångsbetyget från gymnasiet/andra stadiet,
  – även norska, danska, isländska eller färöiska som modersmål i avgångsbetyget från andra stadiet godkänns
 • ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i studentexamen,
 • svenska som andraspråk (R2) i studentexamen med vitsordet magna cum laude approbatur (M) eller högre
 • en avlagd yrkesinriktad grundexamen med ett godkänt vitsord i svenska som modersmål.

Svenska som undervisningsspråk (en hel examen eller exempelvis ett prov som ingår i en examen)

a) Utbildning på andra stadiet/en del eller ett prov som ingår i en examen

Den sökande kan påvisa sin språkkunskap genom följande prestationer:

 • svenska som modersmål som extra prov i studentexamen med vitsordet magna cum laude (M) eller högre
 • Provet svenska som andra inhemska språk i studentexamen
  – lång lärokurs (A-språk) med vitsordet eximia cum laude approbatur (E) eller högre
  – medellång lärokurs (B-språk) med vitsordet laudatur (L)
 • IB-examen Godkänd A-nivå
 • IB-examen B-nivå godkänd med vitsordet 5 eller högre
 • EB-examen:
  – L1-språk godkänt
  – L2-språk godkänt med vitsordet 7 eller högre

b) Högskoleexamen

Den sökande kan påvisa sina språkkunskaper genom en högskoleexamen eller högskolestudier, om hen har:

 • avlagt en högskoleexamen vars undervisningsspråk varit svenska
 • gjort ett skriftligt lärdomsprov på lägre högskoleexamennivå eller högre på svenska
 • avlagt ett godkänt mogenhetsprov på svenska vid en högskola
 • avlagt följande språkstudier:
  • högskoleexamen med svenska språket/nordiska språk som huvudämne
  • svenska språket/nordiska språk 60 sp/30 sv

Språkprov
Den sökande kan också påvisa sina språkkunskaper genom att avlägga något av nedanstående språkprov.

 • Godkänt resultat i ett språkprov som ordnas av Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan och som mäter den sökandes kunskaper i svenska på nivå B2 (gäller i fem år efter avläggandet). Språkprovet ordnas den 16.4.2019, anmälan till språkprovet görs i samband med ansökan via Studieinfo, mera info finns på Hankens och ÅAs hemsidor.
 • Godkänt resultat i ett språkprov som ordnas av Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och som mäter den sökandes kunskaper i svenska på nivå B2 eller ger den sökande ansökningsbehörighet till en svenskspråkig utbildning som leder till kandidatexamen (gäller lika länge som i SSKH:s egna urvalskriterier).
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamina avlagd på nivå 4 i provets alla delområden (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal).
 • Språkexamina för statsförvaltningen avlagd med goda kunskaper i alla delområden (muntlig färdighet, skriftlig färdighet och läsförståelse).
 • TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier) som ordnas i Sverige har avlagts i sin helhet med godkänt betyg.

* uppdaterad 6.2.2019: På sidan fanns felaktiga uppgifter som språkkravet, vi har nu uppdaterat infon och ber om ursäkt för misstaget.

Meny