Urvalsprov från tidigare år

Observera att urvalsprovet fram till år 2017 har baserats på särskild urvalsprovslitteratur, urvalsprovet kommer att se annorlunda ut våren 2018.

Urvalsprov 2019
Rätt svar har markerats med fetstil.

Urvalsprov2018
Rätt svar har markerats med fetstil.

Uppdatering 7.6.2018: Efter att de korrekta svaren publicerats har det upptäckts att fel svar angetts för uppgifterna 11 och 15. I den länk som nu finns till urvalsprovet är svaren korrigerade. Urvalsprovskommittén beklagar misstaget.

Uppdatering 8.6.2018: Rätt svar till uppgift 36.

Urvalsprov 2017
Rätt svar har markerats med fetstil.
Uppdatering 19.6.2017: Urvalsprovfråga 43. Eftersom frågan inte är tillräckligt väl definierad finns det inget korrekt svarsalternativ. Denna fråga har inte beaktats när provet har poängsatts.
Uppdatering 8.6.2017: Urvalsprovfråga 20. Mikä seuraavista tilinpäätökseen liittyvistä väittämistä pitää paikkansa? (Vilket av följande påståenden om bokslut är korrekt?)
Både punkt 1 och punkt 2 godkänns som rätt svar.

Urvalsprovet (2017) har poängsatts enligt följande:
I flervalsfrågorna gavs +1 poäng för rätt svar,
och -0,50 poäng för fel svar.
I rätt eller fel-frågorna gavs +0,5 poäng för rätt svar,
och -0,25 poäng för fel svar.
För ett tomt svar har den sökande fått 0 poäng.
Om den sökande inte alls har svarat på en fråga har inga poäng dragits av, och det har inte funnits några begränsningar för hur många frågor man kan låta bli att svara på.

Urvalsprov 2016
Urvalsprovet (2016) har poängsatts enligt följande:
I flervalsfrågorna gavs +1 poäng för rätt svar,
och -0,50 poäng för fel svar.
I rätt eller fel-frågorna gavs +0,5 poäng för rätt svar,
och -0,25 poäng för fel svar.
För ett tomt svar har den sökande fått 0 poäng.
Om den sökande inte alls har svarat på en fråga har inga poäng dragits av, och det har inte funnits några begränsningar för hur många frågor man kan låta bli att svara på.

Urvalsprov 2015

Urvalsprov 2014

Urvalsprov 2013

Urvalsprov 2012

Urvalsprov 2011

Urvalsprov 2010

Urvalsprov 2009

Urvalsprov 2008

Urvalsprov 2007

Urvalsprov 2006

Urvalsprov 2005

Antagningsstatistik från tidigare år

Bakom länkarna nedan finns statistik från tidigare år enligt utbildning och de sökandes kön. Mer statistik som berör universitetsutbildning finns i tjänsten Vipunen.fi, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Enligt lagen måste högskolorna sedan år 2016 reservera en del av studieplatserna i den gemensamma ansökan för personer som ansöker om sin första högskoleplats (kvoten för förstagångssökande). En förstagångssökande är en sökande som inte har avlagt en yrkeshögskole- eller universitetsexamen enligt det finländska utbildningssystemet och som inte har tagit emot en studieplats på en utbildning som leder till yrkeshögskole- eller universitetsexamen och som börjat hösten 2014 eller senare. Antalet förstagångssökande statistikfördes alltså för första gången i urvalsstatistiken för år 2016.

Poänggränser 2020 *
Antagningsstatistik 2020 *
Antal deltagare i urvalsprovet 2020 *
*kommer att publiceras i september 2020

Poängsättningstabell för betygsantagningen har ändrats för våren 2020,
nedan följer poängsättningstabell för betygsantagningen före 2020.

 LEMC
Modersmål10975
Matematik, lång lärokurs10975
Matematik, annan lärokurs8642
Språk, lång lärokurs8642
De två andra prov som ger högst poäng6420

Poänggränser 2019

Antagningsstatistik 2019

Antal deltagare i urvalsprovet 2019

Poänggränser 2018

Antagningsstatistik 2018

Antal deltagare i urvalsprovet 2018

Endast finskspråkiga enheter ingår i antagningsstatistiken fram till år 2017.

Poänggränser 2017

Antagningsstatistik 2017

Antal deltagare i urvalsprovet 2017

Poänggränser 2016

Antagningsstatistik 2016

Antal deltagare i urvalsprovet 2016

Poänggränser 2015

Antagningsstatistik 2015

Antagningsstatistiken från 2015 är inte jämförbar med statistiken från 2014, eftersom vi år 2015 övergick till att använda tjänsten Studieinfo.fi och statistiken därifrån. Exempelvis: de ekonomiska vetenskaperna vid Aalto-universitetet: i statistiken från 2015 anges ”Ensisijaiset hakijat” (totalt 2264) hur många sökande som har angett ekonomiska vetenskaper vid Aalto-universitetet som första prioritet på ansökningsblanketten. I statistiken från år 2014 är den första utbildning som den sökande söker till den första utbildningen bland utbildningarna i den gemensamma ansökan till det ekonomisk-merkantila området. Totalsumman 3018 för ”Kauppatieteet” vid Aalto-universitetets handelshögskola anger hur många sökande som angett ekonomiska vetenskaper vid Aalto-universitetet som första prioritet i den gemensamma ansökan till det ekonomisk-merkantila området.

Antagningsstatistik 2014

Antagningsstatistik 2013

Antagningsstatistik 2012

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2010

Antagningsstatistik 2009

Antagningsstatistik 2008

Provantagning 2007

Betygsantagning 2007

Antagningsstatistik 2006

Antagningsstatistik 2005

Meny