Urvalsprov

Urvalsprovet för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning 2020 ordnas tisdagen den 2.6.2020 kl. 12.00–13.30

Om en sökande inte antas till ansökningsmålet med den högsta prioriteten i betygsantagningen inom ramen för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, kan den sökande delta i urvalsprovet. Antagningsordningen avgörs av provpoängen. Den sökande ska göra en bindande anmälan till urvalsprovet i Studieinfo-tjänsten.
Provet är tre timmar långt och avläggs vid ett provtillfälle.

Urvalsprovet innehåller flervalsfrågor och/eller rätt eller fel-frågor. För rätt svar ges poäng, medan poäng dras av om du svarar fel. Om du inte alls svarar på en fråga dras inga poäng av, och det finns ingen begränsning för hur många frågor du kan låta bli att svara på. Urvalsprovet bedöms på samma sätt oberoende av vilket universitet du söker till.

Syftet med urvalsprovet är att mäta förmågan att ta till sig och tillämpa kunskaper om ekonomi. Urvalsproven bygger på följande kurser i gymnasiets läroplan (utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015):
Ekonomikunskap (SL2, kurs i samhällslära)
Människan i en föränderlig omvärld (HI1, kurs i historia)
Statistik och sannolikhet (MAB5, kort matematik) eller Sannolikhet och statistik (MAA10, lång matematik). För urvalsprovet räcker det att du läst någondera av de två matematikkurserna.
samt eventuellt material som delas ut under provet.

Urvalsprovet för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning avläggs på det språk som är undervisnings- och forskningsspråk på universitetet i fråga (Universitetslag 558/2009, 11 §).
Provfrågorna och eventuellt material som delas ut under provet är på svenska för dem som skriver urvalsprovet vid Hanken Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi.
På resterande provställen är provfrågorna och eventuellt material som delas ut under urvalsprovet på finska: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopiston.

Svarsblanketten pdf (öppnas i en ny flik). Du kan skriva ut blanketten och öva dina svar.

Anvisningar för urvalsprovet

Ta med dig följande till urvalsprovet

Till provet ska du ta med dig en kulspetspenna (den enda tillåtna typen av penna) och ett bildförsett identitetsbevis (pass, körkort, id-kort eller bildförsett FPA-kort). Provfrågorna besvaras med hjälp av en optiskt läsbar svarsblankett där man svärtar den ruta som motsvarar svaret. Svarsblanketten ska undertecknas med kulspetspenna. Du måste alltså ha med dig en kulspetspenna (bläckpenna).  Använd en kulspetspenna med ett bläck som inte kan suddas ut. Du får inte ta med dig någonting annat till urvalsprovet.

Deltagarna i urvalsproven får en miniräknare som behärskar de fyra grundläggande räknesätten att använda under provet. Egna miniräknare får inte användas. Egna anteckningar och anteckningspapper får inte tas med in i salen. Elektroniska kommunikationsenheter (exempelvis mobiltelefoner) får inte tas med in i salen. En klar, genomskinlig vattenflaska utan etiketter får tas med in i provsalen. Ingen mat får tas med in i salen. Undantag från förbudet mot att ta med sig mat kan göras av hälsoskäl (exempelvis om den sökande har diabetes). I sådana fall ska den sökande anhålla om att få ta med sig mat direkt hos det universitet där provet avläggs senast tre veckor före provet.

Ta med dig följande till urvalsprovet:
Obligatoriska
-Kulspetspenna (dvs bläckpenna – den enda tillåtna typen av penna)
-Ett bildförsett identitetsbevis (pass, körkort, id-kort eller bildförsett FPA-kort).

Tillåtna saker
Du kan ta med dig följande (frivilligt)
– Genomskinlig vattenflaska (utan etikett)
– Läkemedel som du kan behöva under provet. Tablettmedicin kan endast tas med utan en låda eller burk.
– Engångsöronproppar (Obs! De måste visas åt övervakaren då du går in i salen)

Förbjudna saker
– Du får inte ta med dig någonting annat till urvalsprovet.
– Penna, suddgummi, markeringspenna, linjal.
– Klocka (Varken smartklocka eller vanligt armbandsur, det finns klocka i provsalen!)
– Telefon.
– Näsdukar – Du kan be att få en näsduk av övervakaren vid behov under provet.
– Ingen mat eller dryck får tas med in i salen

Individuella arrangemang för urvalsprovet

Sökande som deltar i urvalsprovet kan ansöka om individuella arrangemang på grund av en funktionsvariation, sjukdom eller någon motsvarande omständighet. *uppdaterad 17.2.2020*

Om en sökande inte för hand kan fylla i den optiskt läsbara blankett som används i urvalsprovet, ska den sökande ansöka om befrielse från användningen av blanketten. Av ansökan ska det framgå vilka individuella arrangemang den sökande ansöker om och varför. Ett utlåtande från en läkare eller annan sakkunnig om funktionsvariationens eller sjukdomens art samt den sakkunnigas rekommendation för individuella arrangemang ska bifogas till ansökan. Vid anhållan om tilläggstid för dyslexi eller annan inlärningssvårighet ska sökande bifoga utlåtande från utbildad speciallärare, en i ärendet insatt psykolog, talterapeut eller specialläkare (ex. barnneurologi, neurologi eller foniatri). Ur utlåtandet ska framgå att den sökande är i behov av stödåtgärder vid genomförandet av provet på grund av dyslexi eller annan inlärningssvårighet. Giltighetstiden för utlåtandena bedöms från fall till fall beroende på skadans eller sjukdomens beständighet. För dyslexi eller annan inlärningssvårighet beaktas utlåtanden som den sökande fått vid 16-års ålder eller senare. Även ett beslut från studentexamensnämnden godkänns som intyg. Ansökan ska lämnas in direkt till det universitet där den sökande deltar i urvalsprovet senast den 8 april 2020 klockan 15:00.

Platser för urvalsprovet

Meny