Urvalsprov

Urvalsprovet för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning 2021 ordnas tisdagen den 8.6.2021 kl. 12.00–15.00

Genomförandesättet för urvalsproven bestäms enligt rådande pandemisituation. Närmare information om genomförandesättet för urvalsproven meddelas senare, senast 16.3.2021.

Om en sökande inte antas till ansökningsmålet med den högsta prioriteten i betygsantagningen inom ramen för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, kan den sökande delta i urvalsprovet. Antagningsordningen avgörs av provpoängen. Den sökande ska göra en bindande anmälan till urvalsprovet i Studieinfo-tjänsten.
Provet är tre timmar långt och avläggs vid ett provtillfälle.

Urvalsprovet innehåller flervalsfrågor och/eller rätt eller fel-frågor. För rätt svar ges poäng, medan poäng dras av om du svarar fel. Om du inte alls svarar på en fråga dras inga poäng av, och det finns ingen begränsning för hur många frågor du kan låta bli att svara på. Urvalsprovet bedöms på samma sätt oberoende av vilket universitet du söker till.

Syftet med urvalsprovet är att mäta förmågan att ta till sig och tillämpa kunskaper om ekonomi. Urvalsproven bygger på följande kurser i gymnasiets läroplan (utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015):
Ekonomikunskap (SL2, kurs i samhällslära)
Människan i en föränderlig omvärld (HI1, kurs i historia)
Statistik och sannolikhet (MAB5, kort matematik) eller Sannolikhet och statistik (MAA10, lång matematik). För urvalsprovet räcker det att du läst någondera av de två matematikkurserna.
samt eventuellt material som delas ut under provet.

Urvalsprovet för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning avläggs på det språk som är undervisnings- och examenspråk på universitetet i fråga (Universitetslag 558/2009, 11 §).
Provfrågorna och eventuellt material som delas ut under provet är på svenska för dem som skriver urvalsprovet vid Hanken Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi.
På resterande provställen är provfrågorna och eventuellt material som delas ut under urvalsprovet på finska: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopiston.

Svarsblanketten pdf (öppnas i en ny flik). Du kan skriva ut blanketten och öva dina svar.

Anvisningar för urvalsprovet

Den sökande kan välja på vilken ort han eller hon deltar i urvalsprovet. Den sökande ska göra en bindande anmälan till urvalsprovet i Studieinfo-tjänsten.

Det skickas ingen särskild kallelse till urvalsprovet. Varje sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid får delta i urvalsprovet, om han eller hon inte via betygsantagningen har blivit antagen till ansökningsmålet med den högsta prioriteten inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning.

Den sökande bör infinna sig till provet i god tid. Om du reser kollektivt, kontrollera tidtabellerna och var också beredd på eventuella förseningar. Av olika orsaker är det möjligt att provet inte börjar exakt klockan 12. Förbered dig på att provtillfället kan vara ända till klockan 16. Mer detaljerade anvisningar ges i samband med informationen om varje enskilt universitet.

Ta med dig följande till urvalsprovet

Till provet ska du ta med dig en kulspetspenna (den enda tillåtna typen av penna) och ett bildförsett identitetsbevis (pass, körkort, id-kort eller bildförsett FPA-kort). Provfrågorna besvaras med hjälp av en optiskt läsbar svarsblankett där man svärtar den ruta som motsvarar svaret. Svarsblanketten ska undertecknas med kulspetspenna. Du måste alltså ha med dig en kulspetspenna (bläckpenna).  Använd en kulspetspenna med ett bläck som inte kan suddas ut. Du får inte ta med dig någonting annat till urvalsprovet.

Deltagarna i urvalsproven får en miniräknare som behärskar de fyra grundläggande räknesätten att använda under provet. Egna miniräknare får inte användas. Egna anteckningar och anteckningspapper får inte tas med in i salen. Elektroniska kommunikationsenheter (exempelvis mobiltelefoner) får inte tas med in i salen. En klar, genomskinlig vattenflaska utan etiketter får tas med in i provsalen. Ingen mat får tas med in i salen. Undantag från förbudet mot att ta med sig mat kan göras av hälsoskäl (exempelvis om den sökande har diabetes). I sådana fall ska den sökande anhålla om att få ta med sig mat direkt hos det universitet där provet avläggs senast tre veckor före provet.

Ta med dig följande till urvalsprovet:
Obligatoriska
-Kulspetspenna (dvs bläckpenna – den enda tillåtna typen av penna)
-Ett bildförsett identitetsbevis (pass, körkort, id-kort eller bildförsett FPA-kort).

Tillåtna saker
Du kan ta med dig följande (frivilligt)
– Genomskinlig vattenflaska (utan etikett)
– Läkemedel som du kan behöva under provet. Tablettmedicin kan endast tas med utan en låda eller burk.
– Engångsöronproppar (Obs! De måste visas åt övervakaren då du går in i salen)

Förbjudna saker
– Du får inte ta med dig någonting annat till urvalsprovet.
– Penna, suddgummi, markeringspenna, linjal.
– Klocka (Varken smartklocka eller vanligt armbandsur, det finns klocka i provsalen!)
– Telefon.
– Näsdukar – Du kan be att få en näsduk av övervakaren vid behov under provet.
– Ingen mat eller dryck får tas med in i salen

Individuella arrangemang för urvalsprovet

Sökande som deltar i urvalsprovet kan ansöka om individuella arrangemang på grund av en funktionsvariation, sjukdom eller någon motsvarande omständighet.

Om en sökande inte för hand kan fylla i den optiskt läsbara blankett som används i urvalsprovet, ska den sökande ansöka om befrielse från användningen av blanketten. Av ansökan ska det framgå vilka individuella arrangemang den sökande ansöker om och varför. Ett utlåtande från en läkare eller annan sakkunnig om funktionsvariationens eller sjukdomens art samt den sakkunnigas rekommendation för individuella arrangemang ska bifogas till ansökan. Vid anhållan om tilläggstid för dyslexi eller annan inlärningssvårighet ska sökande bifoga utlåtande från utbildad speciallärare, en i ärendet insatt psykolog, talterapeut eller specialläkare (ex. barnneurologi, neurologi eller foniatri). Ur utlåtandet ska framgå att den sökande är i behov av stödåtgärder vid genomförandet av provet på grund av dyslexi eller annan inlärningssvårighet. Giltighetstiden för utlåtandena bedöms från fall till fall beroende på skadans eller sjukdomens beständighet. För dyslexi eller annan inlärningssvårighet beaktas utlåtanden som den sökande fått vid 16-års ålder eller senare. Även ett beslut från studentexamensnämnden godkänns som intyg. Ansökan ska lämnas in direkt till det universitet där den sökande deltar i urvalsprovet senast den 7 april 2021 klockan 15:00.

Platser för urvalsprovet

Den sökande kan välja på vilken ort han eller hon deltar i urvalsprovet. Den sökande ska göra en bindande anmälan till urvalsprovet i Studieinfo-tjänsten.
Urvalsprovet för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning avläggs på det språk som är undervisnings- och examenspråk på universitetet i fråga (Universitetslag 558/2009, 11 §).

kommer att uppdateras 2021

Universiteten ordnar urvalsprov på följande adresser:

 • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
  Otnäs campus, Otsvängen 1, Esbo
  Information om vilka byggnader olika sökande ska infinna sig i offentliggörs på Aalto-universitet webbsidan ungefär en vecka före provet.
 • Hanken Svenska Handelshögskolan
  Sökande ska i samband med ansökan välja vid vilken av Hankens och ÅA:s fyra provställen hen vill skriva provet: Helsingfors, Åbo, Vasa eller Mariehamn. Det går inte att byta ort i efterhand.
  Helsingfors: Hankens huvudbyggnad (Arkadiagatan 22)
  Åbo: vid Åbo Akademi i ASA, Fänriksgatan 3
  Vasa: Vid Åbo Akademi, Academill, Strandgatan 2
  Mariehamn:  Högskolan på Åland Neptunigatan 17
 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu campus: Carelia-byggnaden, sal C1, Yliopistokatu 4, Joensuu
  Kuopio campus: Snellmania-byggnaden, sal SN100, Yliopistonranta 1 E, Kuopio
 • Jyväskylän yliopisto
  Mattilanniemi campus
  Information om salindelningen finns på JSBE:s webbplats och på morgonen på dagen för urvalsprovet i MaA-byggnadens och Agora-byggnadens entréer.
 • LUT-yliopisto
  Yliopistonkatu 34 (före Skinnarilankatu), Villmanstrand. Ohjeita yliopistolle saapumiseen.
 • Oulun yliopisto
  Linnanmaa, Uleåborg
 • Tampereen yliopisto
  Kalevantie 4, Tammerfors
 • Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
  Rektorsåkersgatan 3 och andra campusområden. Placeringen av sökande i olika byggnader kommer före provet på Turku-universitet webbplats.
 • Vaasan yliopisto
  Tjärhovet-byggnaden, Wolffskavägen 34, Vasa
 • Åbo Akademi
  Sökande ska i samband med ansökan välja vid vilken av Hankens och ÅA:s fyra provställen hen vill skriva provet: Helsingfors, Åbo, Vasa eller Mariehamn. Det går inte att byta ort i efterhand.
  Helsingfors: Hankens huvudbyggnad (Arkadiagatan 22)
  Åbo: vid Åbo Akademi i ASA, Fänriksgatan 3
  Vasa: Vid Åbo Akademi, Academill, Strandgatan 2
  Mariehamn:  Högskolan på Åland Neptunigatan 17
Meny