Ändringar i antagningskriterierna, 2020

13.5.2020: Tidsgränsen för publiceringen av antagningsresultaten i den andra gemensamma ansökan flyttas fram med en vecka. Läs mera Studieinfo.

27.5.2020: Urvalsprovet för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning ordnas tisdag 2.6. kl. 12:00-13:30 som ett elektroniskt prov som skrivs på distans i YH-urvalsprovssystemet. https://studieinfo.fi/wp/stod-for-studievalet/gemensam-ansokan/gemensam-ansokan-till-hogskolor/universitetens-urvalsprov-i-yh-systemet/
Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande skriver på sin egen dator. Du ska se till att du på provdagen har tillgång till en dator som uppfyller kraven. Läs hela meddelandet (pdf).
Sökande behöver inte till exempel kamera för inträdesprovet.
1.6.2020: Sökande behöver egen kalkylator för urvalsprovet.

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning antas sökande på basis av tre olika antagningssätt och antagningsköer. Kvoten för betygsantagning utökas genom att det tilläggs en ny betygsantagningskvot utan vare sig tröskelkriterium i matematik eller minimikrav gällande poänggränser.

Om en sökande i betygsantagningen inte antas till ansökningsmålet som hen prioriterat högst inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, kan den sökande delta i ett tvådelat inträdesprov. Urvalsordningen för antagning avgörs av provpoängen.

1. BETYGSANTAGNING 60 %

Den sökande behöver inte ange om hen ansöker via betygsantagningen. Den sökande beaktas alltid i alla urvalsförfarandena, om det är möjligt med hänsyn till den sökandes bakgrund. Om den sökande i betygsantagningen antas till ett ansökningsönskemål med lägre prioritet, kan hen via reservplatsförfarandet fortfarande godkännas för ett ansökningsönskemål med högre prioritet.

Poängsättning, s.k. tröskelvillkor i matematik (lång eller kort) och minimikravet gällande betygspoäng förblir oförändrat. Denna kvot är endast för förstagångssökande.

2. BETYGSANTAGNING

Nytt antagningsförfarande och ny urvalskö

Kön för antagningen bildas enligt samma system som i urvalet för 1. betygsantagning, med undantag av tröskelvillkor och minimipoäng. I kvoten beaktas även icke-förstagångssökande. 

3. ANTAGNING PÅ BASIS AV INTRÄDESPROV

De nybörjarplatser som återstår efter betygsantagningen, fylls på basis av resultatet i ett tvådelat inträdesprov.

För att kunna bli antagen på basis av inträdesprovet måste den sökande delta i båda momenten i inträdesprovet.

Urvalsordningen avgörs på basis av provpoängen så att den sökande avancerar utgående från det första momentet i inträdesprovet till det andra momentet. Den slutliga urvalsordningen avgörs på basis av provpoängen i det andra momentet i inträdesprovet. För att antas bör den sökandes poäng i provets andra moment inte vara mer än 20 % lägre än i det första momentet.

Inträdesprovet är tvådelat och består av två moment. Båda momenten bygger på tidigare nämnda kurser i gymnasiets läroplan. I det första momentet avlägger de sökande ett digitalt inträdesprov på distans, provet innehållet flervalsfrågor och/eller ja/nej-frågor. Poäng ges för rätt svar och för fel svar görs poängavdrag. Det finns inga begränsningar för hur många frågor som kan lämnas obesvarade och det görs inga poängavdrag för obesvarade frågor.

Det första momentet i inträdesprovet ordnas tisdagen 2.6.2020 klockan 12:00–13:30. Provet är en och en halv timme långt och avläggs utan avbrott.

Noggrannare anvisningar för avläggande av det första momentet i inträdesprovet skickas till de sökande ungefär en vecka innan inträdesprovet, dock senast 27.5.2020. För inträdesprovet behöver den sökande en dator och internetuppkoppling, en mikrofon, högtalare och kamera. Du behöver din egen kalkylator för urvalsprovet. En kalkylator med minst fyra funktioner (plus, minus, division, multiplikation) passar för provets ändamål.

Det andra momentet i inträdesprovet ordnas tisdagen 16.6.2020. Beroende på pandemisituationen arrangeras det andra momentet i inträdesprovet antingen digitalt eller i universitetets utrymmen med beaktande av hälso- och säkerhetsföreskrifter. Till det andra momentet i inträdesprovet kallas enligt varje ansökningsmål dubbelt så många sökande i relation till antalet nybörjarplatser. De sökande informeras 3.6.2020 om hur inträdesprovet arrangeras.

För inträdesprovet behöver den sökande en dator, internetuppkoppling, en mikrofon, högtalare och kamera. I provet bör den sökande styrka sin identitet.

Om antalet som kan godkännas på basis av  inträdesprovet är färre än antalet nybörjarplatser, flyttas de obesatta nybörjarplatserna till kvoten för ansökningsmålets 2. betygsantagning (den utan tröskelvillkor och minimipoängkrav) .

Förfarande vid samma antal poäng

Om det efter det första momentet i inträdesprovet uppstår fall där flera sökande har samma antal poäng och antagningskvoten för det andra momentet i inträdesprovet skulle överskridas, rangordnas de sökande enligt följande:

  1. större antal rätt svar i inträdesprovet
  2. färre antal fel svar i inträdesprovet
  3. färre antal tomma svar i inträdesprovet

Om de sökande ännu efter detta har samma antal poäng avancerar alla sökande med samma poängantal efter det första momentet till det andra momentet i inträdesprovet.

Om det efter det andra momentet i inträdesprovet uppstår fall där flera sökande har samma antal poäng och antagningskvoten skulle överskridas, rangordnas de sökande enligt följande:

  1. större antal rätt svar i det andra momentet i inträdesprovet
  2. färre antal fel svar i det andra momentet i inträdesprovet
  3. färre antal tomma svar i det andra momentet i inträdesprovet

Om de sökande ännu efter detta har samma antal poäng antas alla dessa sökande.

Specialarrangemang

Om den sökande, på grund av de förändrade förhållandena för inträdesprovet, på grund av sitt hälsotillstånd eller om den sökande tillhör en riskgrupp, behöver individuella arrangemang bör ansökan för specialarrangemang lämnas in till det universitet i vars utrymmen sökande uppgett att hen vill skriva inträdesprovet och som den sökande angett i tjänsten Studieinfo. Detta bör göras utan dröjsmål direkt då den sökande fått besked om att hen godkänts att delta i det andra momentet i det inträdesprovet. Plötsliga sjukdomsfall behandlas separat som undantagsfall.  

Ansökningar om specialarrangemang som lämnats in efter den ovan nämnda dagen beaktas endast i de fall då orsaken för specialarrangemang har uppdagats efter dagen i fråga. 

Reservplatser

1. Betygsantagningskön         150 sökande
2. Betygsantagningskön         200 sökande
3. Provpoängskön alla sökande som avancerat till det andra momentet i inträdesprovet

 

Nedan finns kortfattad information om de universitet som deltar i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, de utbildningar inom det ekonomiska området man kan söka in till och hur många som antas.

Hakukohde/aloituspaikkamääräTodistusvalinnalla 60 %Todistusvalinnalla 10-30 %Todistusvalinnalla 10-30 %Koepistein 10-40 %Koepistein 10-40 %Yhteensä
Ansökninsmål/studieplatserBetygsantagningskön 60 %Betygsantagningskön 10-30 %Betygsantagningskön 10-30 %Provpoängskön 10-40 %Provpoängskön 10-40 %Totalt
  % osuus / % antalenaloituspaikat / studieplatser% osuus / % antalenaloituspaikat / studieplatser 
AALTO-YLIOPISTO     310
Kauppatieteet18625771547310
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO     100
Kauppatieteet, Joensuu302010201050
Kauppatieteet, Kuopio302010201050
HANKEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN     250
Ekonomi, Helsingfors10830541018180
Ekonomi, Vasa42302110770
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO     155
Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma27301310545
Yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma6630331011110
LUT-YLIOPISTO, Lappeenranta     120
Kauppatieteet7230361012120
OULUN YLIOPISTO     170
Kauppatieteet10220342034170
TAMPEREEN YLIOPISTO     140
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma8410143042140
TURUN YLIOPISTO     300
Kauppatieteet, Turku14430721024240
Kauppatieteet, Pori36301810660
VAASAN YLIOPISTO     270
Kauppatieteet16220542054270
ÅBO AKADEMI     90
Ekonomi54302710990
 1143 474 2881905

Vanliga frågor kring förändringarna i antagningskriterierna för ekonomiutbildningen

Även Finlands universitetsrektorers råd (UNIFI) svarar på frågor som berör ändringar i antagningen av studerande: https://www.unifi.fi/uutiset/fragor-och-svar-om-antagningen-av-studerande/

Vad har universiteten beslutat beträffande antagningen av studerande 2020?

Universiteten har fastslagit att traditionella urvalsprov inte kan ordnas på ett tryggt och säkert sätt på grund av situationen med coronaviruset. Som en följd av detta har universitetens prorektorer med ansvar för utbildningen beslutat att antagningen under våren och sommaren 2020 ordnas på sätt som undviker fysiska kontaktsituationer. (Källa: UNIFI)

Varför fattades beslutet om att inte ordna traditionella urvalsprov först nu? Varför kom det inte information om de nya antagningssätten förrän den gemensamma ansökan var över?

Universiteten försökte så länge som det var möjligt säkra att antagningen av studerande skulle ordnas på det sätt som meddelades på förhand. Beslutet har fattats så fort det var möjligt. Att ändra urvalsproven var inte ett lätt beslut, eftersom det innebär ovisshet för de sökande – på grund av detta kunde universiteten inte fatta beslutet lättvindigt utan först efter noga övervägande och en grundlig lägesbedömning. Det har blivit klart för universiteten att deltagarnas och övervakarnas säkerhet inte kunde garanteras under dessa omständigheter. (Källa: UNIFI)

Varför kan urvalsproven inte flyttas till exempelvis juli, augusti eller september och läsårsstarten till januari?

Det är omöjligt att veta hur virussituationen kommer att se ut under sensommaren eller den kommande hösten. Det kan hända att det inte skulle vara säkert att ordna traditionella urvalsprov då heller, vilket innebär att universiteten inte kan förlita sig på det alternativet.


Att flytta starten på studierna skulle vara problematiskt och de samhälleliga konsekvenserna betydande. En majoritet av de studerande väljs genom betygsantagning enligt tidtabellen som meddelades tidigare, och universiteten vill även trygga möjligheten att inleda studierna på hösten för de som antas på andra sätt. (Källa: UNIFI)

Är beslutet som nu har fattats jämlikt och lagligt med hänsyn till samtliga sökande?

Situationen är exceptionell och kräver förändringar som inte skulle göras under normala förhållanden. I de alternativa ansökningsförfarandena beaktas de sökandes perspektiv och möjligheten för alla som är behöriga att ansöka att bli antagna. Som en helhet är strävan att genomföra antagningen på ett sätt som minimerar förändringarnas inverkan på antagningens resultat. Jurister specialiserade på studieärenden medverkar i beredningen. Frågor som rör jämlikhet och legalitet granskas synnerligen noggrant under beslutsfattandets alla skeden. (Källa: UNIFI)

Vad ska den sökande göra nu?

Förändringarna kräver i det här skedet inga åtgärder av de sökande. Inträdesprovet kommer till innehåll och stil att se ut som förr, de sökande kan alltså fortsätta att förbereda sig på samma sätt som tidigare. Också det andra momentet i inträdesprovet är innehållsmässigt likadant. Det enda som den sökande behöver försäkra sig om innan provet är att hen under dagen för provet har tillgång till en dator och en uppkoppling till internet. Om det andra momentet i inträdesprovet arrangeras digitalt och under övervakning på distans bör den sökande ha en dator som möjliggör kontakt med ljud och bild.

Är det inte ojämlikt att de sökande förväntas ha internetuppkoppling och en dator som möjliggör kontakt via ljud och bild? 

Universiteten har fastslagit att de sökande kan förväntas ha lämplig utrustning för ett digitalt prov, i det fall det blir ett digitalt inträdesprov.

Varför minskades andelen som antas via inträdesprovet medan andelen som antas på basis av betyget ökades?  Varför har olika universitet olika procentuell fördelning mellan betygsantagning och antagning på basis av inträdesprov?

Den del som antas på basis av inträdesprovet minskades av den orsaken att det på grund av coronaepidemin inte var möjligt att på ett tryggt och säkert sätt ordna ett omfattande inträdesprov. De procentuella skillnaderna mellan enheterna beror även på att handelshögskolorna är olika och att de analyserat statistiken för tidigare års sökande. En liknande skara sökande som tidigare antagits genom inträdesprov till en del av handelshögskolorna, skulle också ha antagits genom en ökad betygsantagning i stil med den som nu exceptionellt ordnas. För en del av handelshögskolorna visar statistik från tidigare år att många studerande som antagits genom inträdesprov inte hade kunnat antas på basis av betyget.

Betyder inte detta att någon nu kan få en studieplats genom att fuska?

Ekonomiutbildningen strävar efter att förhindra fusk genom att dels utöka betygsantagningen, dels skapa ett tvådelat inträdesprov. Den sökande bör i det andra övervakade momentet av inträdesprovet nå poäng som inte är mer än 20 % lägre än i det första momentet.

Får man be en kompis om hjälp eller får man ta hjälp av böcker eller internet om provet görs hemma och utan övervakning?

Den sökande bör göra inträdesprovet självständigt vilket betyder att ingen annan än den sökande får delta i provet. Om inträdesprovet inte görs självständigt är det frågan om bedrägeri. Om en sökande gör sig skyldig till bedrägeri kan det leda till att den sökande förlorar sin studieplats och till andra rättsliga och administrativa påföljder.  

Tidtabellen för det första provmomentet är strikt och kunskapen avgör mer än material som finns till hands. Det andra momentet i inträdesprovet övervakas och för att kunna antas får den sökandes prestation inte vara sämre än 20 % av resultatet i det första momentet. Den största chansen till en studieplats är bäst om man själv innehar de kunskaper som provet förutsätter. 

När meddelas hur det andra momentet i inträdesprovet ordnas?

De sökande meddelas senast 3.6.2020 om hur provets andra moment ordnas. I vilket fall som helst kommer innehållet i provet att vara likadant, oberoende av om provet avläggs i universitetens utrymmen eller övervakat på distans.

Noggrannare information om provarrangemangen ges innan de planerade proven. Förändringar meddelas på webbsidorna för Studieinfo och sidorna för den gemensamma antagningen samt på universitetens egna webbsidor. Därtill ombeds de sökande följa med den e-postadress som denna angivit i Studieinfo.

Meny