Examina i ekonomiska vetenskaper

Examina i ekonomiska vetenskaper

Universitetens examina i ekonomiska vetenskaper är ekonomie kandidatexamen, ekonomie magisterexamen och ekonomie doktorsexamen. En kandidatexamen är treårig medan en magisterexamen är tvåårig. Att avlägga en doktorsexamen tar i allmänhet fyra år.

I Finland följer de flesta högskoleutbildningar den europeiska referensramen för högskoleexamina, där den första cykeln är en lägre högskoleexamen, den andra en högre högskoleexamen och den tredje en doktorsexamen. I Finland ingår universitetens kandidatexamina och yrkeshögskoleexamina i den första cykeln. Den andra cykelns examina, högre högskoleexamina, brukar i Finland kallas magisterexamina på universitet och högre yrkeshögskoleexamina på yrkeshögskolorna.

Bland de finländska högskolorna finns alltså både universitet och yrkeshögskolor. Skillnaden mellan dem är i praktiken den att yrkeshögskolorna erbjuder mer tillämpad och praktiskt inriktad undervisning där det huvudsakliga målet är en lägre högskoleexamen. På ett universitet studerar man däremot för både en lägre och en högre högskoleexamen och undervisningen är mer teoretiskt inriktad.

När du antas som studerande till en ekonomutbildning får du rätt att avlägga både kandidat- och magisterexamen. Detta innebär att när du har avlagt den treåriga kandidatexamen behöver du inte ansöka på nytt till magisterprogrammet, om du fortsätter på samma universitet. Aalto-universitetets handelshögskolas enhet i S:t Michel utgör dock ett undantag. Där beviljas studierätt endast för kandidatexamen.

De flesta studerande fortsätter med magisterstudier direkt efter att de avlagt kandidatexamen. Kandidatexamen är ändå en riktig examen. Även om du har rätt att fortsätta med magisterstudier på samma universitet är det bra att i slutskedet av kandidatstudierna fundera på om du vill avlägga magisterexamen på samma universitet eller på något annat universitet i Finland eller utomlands. Att byta högskola innebär ofta en ny ansökningsprocess, men ibland kan man genom att kombinera olika läroämnen och/eller högskolor hitta en unik studiestig som passar en själv och som lägger en god grund för arbetslivet. Mellan kandidat- och magisterstudierna kan man också arbeta och på så sätt få inspiration för sin framtida karriär.

Meny