Poängsättning av studentexamen och urvalsprovet

Antagningen till ekonomutbildningarna sker på basis av betyg eller urvalsprov. Studentexamensbetygets vitsord poängsätts på samma sätt oberoende av vilken högskola du söker till.

För att kunna bli antagen i betygsantagningen måste den sökande få minst 77 betygspoäng och har avlagt godkänt vitsord (s.k. tröskelkriterium) i matematik (lång eller kort). För att kunna bli antagen på basis av resultatet i urvalsprovet måste den sökande delta i urvalsprovet.

Fastställande av poäng

Betygsantagningskön: I betygsantagningen ges poäng för vitsorden i studentexamen (betygspoäng).

Urvalsprovspoäng: I provpoängsantagningen utgörs urvalspoängen av summan av de poäng den sökande fått i urvalsprovet (provpoäng).

Poängsättning av studentexamen

Poängen i betygsantagningen beräknas enligt den nedan tabellen. Det maximala poängantalet på basis av betyget är 154 och i betygsantagningen måste den sökande ha minst 77 poäng. Du beaktas i betygsantagningen om du har avlagt godkänt vitsord (s.k. tröskelkriterium) i matematik (lång eller kort).

Urvalsprovpoäng

Det maximala antalet poäng i urvalsprovet är inte fastställt på förhand. Urvalsprovet innehåller flervalsfrågor och/eller rätt eller fel-frågor. För rätt svar ges poäng, medan poäng dras av om du svarar fel. Det finns ingen begränsning för hur många frågor man kan låta bli att svara på och inga poäng dras av för frågor som inte besvarats.

Om det efter provet visar sig att det med tanke på de anvisningar som givits finns flera korrekta svar på en viss fråga, godkänns alla korrekta svar på frågan det gäller vid bedömningen av provet. Om det efter provet visar sig att det med tanke på de anvisningar som givits inte finns något korrekt svar på en viss fråga, beaktas frågan det gäller inte vid bedömningen av provet.

Urvalsprovet bedöms på samma sätt oberoende av vilket universitet du söker till.

Poängsättning av studentexamen

Finländsk studentexamen

Poängen i betygsantagningen beräknas enligt tabellen nedan. Det maximala poängantalet på basis av betyget är 154 och i betygsantagningen måste den sökande ha minst 77 poäng. Du beaktas i betygsantagningen om du har avlagt godkänt vitsord (s.k. tröskelkriterium) i matematik (lång eller kort).

Poäng ges för fem ämnen:

  • Modersmål
  • Matematik (lång eller kort)
  • Det språk som ger de högsta poängen
  • De två ämnen som ger de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får han eller hon inga poäng för det ämnet. Den sökande beaktas trots det i betygsantagningen. Poäng ges endast en gång per ämne. Till exempel kan poäng ges endast för lång eller kort matematik. Den sökande kan få poäng för flera olika språk.

EKONOMUTBILDNINGLEMCBA
modersmål*3327.52216.5115.5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång36.1302418126
matematik, kort28.323.618.914.19.44.7
Det språk som ger de högsta poängen
språk, långt28.323.618.914.19.44.7
språk, medellångt25.120.916.812.68.44.2
språk, kort22.618.915.111.37.53.8
De två ämnen som ger de högsta poängen
biologi22.418.614.911.27.53.7
filosofi2016.713.3106.73.3
fysik26.52217.613.28.84.4
historia24.520.416.312.28.24.1
kemi22.418.614.911.27.53.7
språk, långt28.323.618.914.19.44.7
språk, medellångt25.120.916.812.68.44.2
språk, kort22.618.915.111.37.53.8
geografi2016.713.3106.73.3
psykologi22.418.614.911.27.53.7
hälsokunskap17.314.411.58.75.82.9
religion/livsåskådningskunskap24.520.416.312.28.24.1
samhällslära2016.713.3106.73.3
övriga realämnen**22.418.614.911.27.53.7

*modersmål: finska, svenska, samiska eller finska/svenska som andra språk
Om den sökande har avlagt två prov som bygger på lärokursen för modersmål, beaktas det ena (det som ger högre poäng) som modersmål och det andra som språk, lång lärokurs.
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.
För realprov som skrivits enligt gammalt förfarande ges inga poäng.

Internationella studentexamina (IB, EB, Rp/DIA)

Europeisk studentexamen (EB), International Baccalaureate-examen (IB) samt Reifeprüfung-examen (RP) och Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA) som avlagts i Finland poängsätts i betygsantagningen på samma sätt som en finländsk studentexamen.

International Baccalaureate-examen (IB)

Poängen för de ämnesvisa proven motsvarar vitsorden i den finländska studentexamen enligt följande:

International Baccalaureate -examen (IB)

Poängen för de ämnesvisa muntliga eller skriftliga proven motsvarar vitsorden i den finländska studentexamen enligt följande:

IB-examen Studentexamen
7laudatur (L)
6eximia cum laude approbatur (E)
5magna cum laude approbatur (M)
4cum laude approbatur (C)
3lubenter approbatur (B)
2approbatur (A)
Ämnena i IB-examen poängsätts enligt ämnena i den finländska studentexamen.
IB-examen Studentexamen
A-språkmodersmål
A-språk (inte samma som modersmålet),långt språk
B-engelska
övriga B-språkmedellångt språk
AB-språkkort språk
Examen avlagd år 2020 och tidigare:lång matematik
Further Mathematics, Mathematics HL och Mathematics SL
Examen avlagd år 2021 och senare:
Mathematics: Analysis and approaches HL, Mathematics: Applications and interpretation HL och Mathematics: Analysis and approaches SL
Examen avlagd år 2020 och tidigare:kort matematik
Mathematical Studies
Examen avlagd år 2021 och senare:
Mathematics: Applications and interpretation SL

Europeisk studentexamen (EB)

Poängen för de ämnesvisa muntliga eller skriftliga proven motsvarar vitsorden i den finländska studentexamen enligt följande:

EB-examen, avlagd år 2020 och tidigareStudentexamen
10.00-9.00laudatur (L)
8.99-8.00eximia cum laude approbatur (E)
7.99-7.00magna cum laude approbatur (M)
6.99-6.00cum laude approbatur (C)
5.99-5.00lubenter approbatur (B)
4.99-4.00approbatur (A)
EB-examen, avlagd år 2021 och senare Studentexamen
10.00-9.00laudatur (L)
8.99-8.00eximia cum laude approbatur (E)
7.99-7.00magna cum laude approbatur (M)
6.99-6.00cum laude approbatur (C)
5.99-5.50lubenter approbatur (B)
5.49-5.00approbatur (A)
4.49-0improbatur (I)
Ämnena i EB-examen poängsätts enligt ämnena i den finländska studentexamen.
EB-examen Studentexamen
L1-språkmodersmål
L2-språklångt språk
L3-språk,medellångt språk
Other National Language
L4-språk,kort språk
L5-språk
lång matematik (5h)lång matematik
kort matematik (3h)kort matematik

Reifeprüfung-examen (RP) och Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA)

Poängen för de ämnesvisa muntliga eller skriftliga proven motsvarar vitsorden i den finländska studentexamen enligt följande:

RP-/DIA-examen Studentexamen
15–13laudatur (L)
12–10eximia cum laude approbatur (E)
9–8magna cum laude approbatur (M)
7cum laude approbatur (C)
6–5lubenter approbatur (B)
4approbatur (A)
Ämnena i RP-/DIA-examen poängsätts enligt ämnena i den finländska studentexamen.
RP-/DIA-examen Studentexamen
modersmål finska eller tyskamodersmål
finska eller tyska (inte samma som modersmålet), engelskalångt språk
B1-språkmedellångt språk
B2-språk eller B3-språkkort språk
matematiklång matematik
matematik enligt motsvarighetsintygkort matematik

Realämnena i RP-/DIA-examen poängsätts enligt poängtabellen.

Om de ämnen som poängsätts inte ingår i den sökandes examen, beräknas poängen utgående från ett motsvarighetsintyg från Tyska skolan i Helsingfors.

https://studieinfo.fi/wp/for-elev-och-studiehandledare/ansokan-till-hogskolor/reform-av-antagningen-till-hogskolorna-ar-2020/universitetsantagning-2020/