Arbetslivet

En och samma examen kan leda till väldigt olika arbetsuppgifter. Läs vad några unga ekonomer berättar om arbetslivet efter studierna. En ekonomutbildning ger många olika möjligheter – den studerandes egna intressen och tyngdpunkterna i utbildningen skapar olika karriärer för olika ekonomer.

När du tar examen får du titeln ekonom, som kan användas av ekonomie magistrar. Möjligheterna är obegränsade – ekonomer arbetar med omkring 5 000 olika uppgiftsbenämningar. Inlärningen och utvecklingen i arbetet fortsätter hela livet, och utbildningen kan också kompletteras i vuxen ålder.

I Finland kan man avlägga följande examina inom det ekonomisk-merkantila området:

  • Ekonomie kandidat (EK) (lägre högskoleexamen)
  • Ekonomie magister (EM) (högre högskoleexamen)
  • Ekonomie licentiat (EL) (forskarexamen)
  • Ekonomie doktor (ED) (forskarexamen)
  • En ekonomistuderande brukar på finska kallas ”kylteri”. Den som avlagt ekonomie magisterexamen får använda titeln ekonom. Examensbenämningarna har ändrats under årens lopp.

Finlands Ekonomers lönerekommendationer:

Ekonomernas löner

  • Genomsnittslön 5 946 euro, median 5 109 euro.
  • Ingångslön: median 3 300 euro; medel 3 409 euro.
  • Siffrorna bygger på Finlands Ekonomers årliga utredning av lönenivåerna (på medlemssidorna).

Arbete efter examen

En fjärdedel av alla ekonomer arbetar inom företag som betjänar näringslivet. Lika många arbetar inom industrin. En del ekonomer arbetar också inom finanssektorn, handel, offentlig förvaltning och utbildningssektorn.

44 procent av ekonomerna arbetar med olika ledarskapsuppgifter. Ungefär en tredjedel av alla ekonomer blir experter inom olika områden. Var fjärde ekonom arbetar som mellanchef. Ungefär en femtedel av ekonomerna arbetar i de högsta ledningsskikten. Resten är tjänstemän, lärare eller företagare.