Valintatulokset

Sivut päivitetään lokakuussa 2023.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan tulosten julkistaminen noudattaa valtakunnallisia linjauksia ja valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Tiedot todistusvalinnassa hyväksytyistä eli aloituspaikkojen määrän perusteella hyväksyttävissä olevista julkaistaan viimeistään 29.5.2023. Opiskelijavalinnan tulos näkyy tuolloin sähköisessä järjestelmässä Opintopolussa, mikäli olet kirjautunut asiointitilillesi.

Hakijat, jotka eivät tule valituksi todistusvalinnassa ylimmäksi asettamaansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen, voivat osallistua valintakokeeseen, jonka perusteella valitaan valintakoepistein.

Valintakoevalinnassa valituksi voi tulla hakija, joka on saavuttanut yliopistoasetuksessa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Hakukeväänä 2023 IB-, EB- tai DIA-tutkinnon suorittaneen hakijan opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen perusteella.

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 7.7.2023. Opiskelijavalinnan tulos näkyy tuolloin sähköisessä järjestelmässä Opintopolussa, mikäli olet kirjautunut asiointitilillesi.

Valintakoenäyttö: Voit tutustua omiin valintakoevastauksiisi. Katso tarkemmat tiedot valintakoenäytöstä sen yliopiston sivuilta, jossa kävit tekemässä valintakokeen tai ota yhteyttä yliopiston hakijapalveluihin.

Opiskelupaikan vastaanotto

Huolehdi, että otat opiskelupaikan vastaan määräaikaan mennessä. Muuten menetät opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Määräajan jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida.

Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 14.7.2023 klo 15.00

mikäli olet hyväksytty 7.7.2023

Opiskelupaikan vastaanottamiseen löydät ohjeita Opintopolku.fi -palvelusta – Paikan vastaanotto ja ilmoittautuminen korkeakouluun.

Huomaa, että pelkkä paikan vastaanottaminen ei riitä. Opiskelijaksi hyväksytyn ja paikan vastaan ottaneen tulee ilmoittautua yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi. Yliopistokohtaiset menettelytavat poikkeavat tässä asiassa toisistaan. Se yliopisto, johon hakija on valittu, lähettää ilmoittautumista koskevat ohjeet hyväksytyille toimitettavan materiaalin mukana. Poissaolevaksi ilmoittautuminen ei vaikuta opiskelupaikan vastaanottamiseen. Hyväksytyn opiskelijan kirjataan ottaneen opiskelupaikan vastaan, vaikka hän olisi ilmoittautumassa poissaolevaksi seuraavalle lukukaudelle/-vuodelle. Poissaolevaksi ilmoittautuminen ei anna mahdollisuutta ottaa vastaan samana lukukautena jotakin toista päävalinnasta saatua opiskelupaikkaa.

Yliopistolain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan laissa säädetyistä syistä:

  • Opiskelija suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • Opiskelija on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • Opiskelija on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan

Tarkemmat ohjeet löytyvät kunkin yliopiston omilta nettisivuilta tai yliopiston hyväksytyille ja paikan vastaanottaneille hakijoille lähettämästä materiaalista.

Oikaisumenettely

Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, voi hän hakea päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisesti 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta (7.7.-21.7.2023 klo 15 mennessä). Oikaisuvaatimus tulee jättää niihin yliopistoihin, joiden valintaan halutaan muutosta.

Oikaisuvaatimukseen tulee yksilöidä mitä oikaisuvaatimus koskee ja ne seikat joihin hakija vetoaa. Oikaisuvaatimuksesta tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot.

Oikaisuvaatimuksen liitteenä tulee olla:

  • opiskelijavalinnan tuloskirje (lisätietoa Opintopolusta)
  • valintakoevastaus (asiakirja/asiakirjan jäljennös)
  • selvitys mihin asiaan hakee oikaisua
  • muu mahdollinen dokumentaatio

Tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuksen toimittamisesta löytyvät sen yliopiston nettisivuilta, jonka valintaan halutaan muutosta.

Aalto-yliopisto
Hanken
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
LUT-yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi

Varasijat

Hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyksi, asetetaan varasijalle valintapisteiden mukaisessa järjestyksessä. Jos todistusvalinnassa tai valintakoevalinnassa opiskelijaksi hyväksytty ei ota saamansa paikkaa vastaan, valitaan hänen tilalleen ko. jonossa seuraavalla varasijalla oleva hakija.

Varasijojen rajaamisessa on huomioitu sekä ensikertalaiskiintiöiden vaikutus että valintatavasta toiseen siirtyminen, joiden vuoksi varasijoja on asetettu enemmän kuin paikkoja oletetaan peruttavan.

Kevään 2023 varasijat rajataan kaikissa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteissa jonoittain seuraavasti:

  • Todistusvalinta                              200 hakijaa
  • Valintakoevalinta, ensikertalaiset     150 hakijaa
  • Valintakoevalinta, kaikki                 150 hakijaa