Valintaperusteet kauppatieteelliselle alalle

Todistusvalinta

Hakija on mukana todistusvalinnassa, jos hakija on ensikertalainen ja suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, EB-, IB- tai Suomessa suoritetun RP/DIA-tutkinnon.

Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne hakukeväänä kirjoittavat ylioppilaat, joiden tiedot ovat ylioppilasrekisterissä Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemana ajankohtana. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta ko. ajankohtaan mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta. Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti.

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa hakeeko todistusvalinnassa. Jos hakija tulee hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveelle todistusvalinnassa, voi silti tulla varasijasijoittelun jälkeen vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveelle.

IB-, EB- tai DIA-tutkinnon suorittaneiden todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, hakija tulee valituksi opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, peruutetaan opiskelupaikka. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Todistuspisteiden maksimimäärä on 154 ja todistusvalinnassa on saatava vähintään 77 pistettä. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut (ns. kynnysehto) matematiikan (joko pitkä tai lyhyt) kokeen hyväksytysti.

Hakija voi saada pisteitä viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli
 • Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta.

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa, mikäli kynnysehto täyttyy. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Esimerkiksi matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä. Jos hakija on suorittanut kaksi äidinkielenä pisteytettävää koetta, huomioidaan pisteytyksessä toinen (paremmat pisteet antava) kohdassa äidinkieli ja toinen kohdassa kieli, pitkä oppimäärä.

Pisteitä tuottavia ylioppilastutkintoja tai niiden osia (YO, EB, IB, RP/DIA) voidaan yhdistää todistusvalinnassa hakijan edun mukaisesti edellyttäen, että vähintään yksi ylioppilastutkinto on valmis. Todistusvalinnan pisteet lasketaan pistetaulukon mukaan:

Todistusvalinnassa täytettävien aloituspaikkojen jälkeen jäljellä olevat aloituspaikat (40 %) täytetään valintakoevalinnassa.

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

 1. parhaan pistemäärän antava matematiikan koe (lyhyt tai pitkä)
 2. parhaan pistemäärän antava äidinkielen koe
 3. parhaan pistemäärän antava pitkän kielen koe
 4. parhaan pistemäärän antava ainereaali
 5. seuraavaksi parhaan pistemäärän antava koe

Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä kaikki hakijat hyväksytään.

Valintakoe

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakija voi hakea samalla kokeella seuraaviin yliopistoihin: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto sekä Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi.

Valintakoe pidetään tiistaina 6.6.2023 klo 12:00-15:00. Kokeen pituus on kolme tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti.

Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (opetushallituksen määräys 60/011/2015):

 • Taloustieto (YH2)
 • Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1)
 • Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) tai todennäköisyys ja tilastot (MAA10)

Valintakokeeseen sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon riittää jompikumpi matematiikan oppimäärä. Valintakokeeseen osallistuville annetaan käyttöön peruslaskutoimitukset (ml. neliöjuuri) käsittävä nelilaskin. Kaikenlaisten omien laskimien käyttö on kielletty.

Katso tarkemmat valintakoeohjeet yliopistojen yhteisiltä sivuilta.

Koetilaisuuteen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan jokainen hakemuksensa määräaikaan mennessä toimittanut saa osallistua valintakokeeseen Opintopolussa hakemuksella ilmoittamassaan koepaikassa, mikäli ei ole tullut hyväksytyksi todistusvalinnassa ensimmäiseen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseensa. Voidakseen tulla hyväksytyksi valintakoevalinnassa, hakijan on osallistuttava valintakokeeseen.

Hakija ilmoittaa sitovasti koepaikkansa hakulomakkeella Opintopolussa. Valintakoe tehdään kokeen suorituspaikan opetus- ja tutkintokielellä (Yliopistolaki 558/2009, 11 §).

Valintakoekysymykset ja kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto ovat suomen kielellä: Aalto-yliopisto (koepaikka Espoo), Itä-Suomen yliopisto (koepaikat Joensuu ja Kuopio), Jyväskylän yliopisto (Jyväskylä), LUT-yliopisto (Lappeenranta), Oulun yliopisto (Oulu), Tampereen yliopisto (Tampere), Turun yliopisto (Turku) ja Vaasan yliopisto (Vaasa).

Valintakoekysymykset ja kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto ovat ruotsin kielellä: Hanken Svenska handelshögskolanin (koepaikat Helsingfors, Vasa, Mariehamn ja Åbo) ja Åbo Akademi (koepaikat Helsingfors, Vasa, Mariehamn ja Åbo).

Tarkemmat tiedot päivitetään keväällä 2023.

Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vähennetään pisteitä. Vastaamatta jättämistä ei ole rajoitettu eikä siitä vähennetä pisteitä. Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen on valintakokeessa jaettu vastausohje huomioon ottaenkin useampi kuin yksi oikea vastausvaihtoehto, arvostellaan koe hyväksymällä ko. kysymykseen yhtäaikaisesti kaikki oikeat vastausvaihtoehdot. Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei valintakokeessa jaettu vastausohje huomioon ottaenkaan ole oikeaa vastausvaihtoehtoa, arvostellaan koe jättämällä ko. kysymys huomioon ottamatta. Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien yhteisvalinnan hakukohteiden valintoja varten. Valintajärjestys määräytyy valintakoepisteiden perusteella.

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen kaikkien kysymysten perusteella 1. osiosta alkaen, ja tästä eteenpäin valintakokeen osioiden mukaisessa järjestyksessä.

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti (esimerkki):

 1. Hakijan saama yhteispistemäärä valintakokeen osiosta 1 (kysymykset 1–10)
 2. Hakijan saama yhteispistemäärä valintakokeen osiosta 2 (kysymykset 11–20)
 3. Hakijan saama yhteispistemäärä valintakokeen osiosta 3 (kysymykset 21–30)…

Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä kaikki hakijat hyväksytään.

Yksilölliset järjestelyt

Opiskelijavalinnan yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan yksilöllisiä käytännönjärjestelyitä
valintakoetilanteessa. Sinulle voidaan myöntää yksilöllisiä järjestelyitä sairauden, vamman tai haitan vuoksi. Hakemus tulee toimittaa suoraan siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen on ilmoittanut osallistuvansa. Hakemus on toimitettava 6.4.2023 klo 15:00 mennessä.

Hakukelpoisuus ja kielitaidon todentaminen

Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijalla tulee täyttyä kansallisesti määritellyt hakukelpoisuusvaatimukset.

Hakukelpoisuusvaatimukset:

Hakijalla tulee olla suorittuna jokin alla olevista tutkinnoista ollaakseen hakukelpoinen.

 • Ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinto (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Kotimainen korkeakoulututkinto (amk tai yliopisto)
 • AICE-tutkinto Suomessa

Pakolaisasemassa olevien hakijoiden huomioiminen opiskelijavalinnassa

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttaan asiakirjoin, yliopisto voi kutsua alemman tai samanaikaisesti alemman ja ylemmän tutkinnon suoritusoikeutta hakevan hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä hakijapalveluihin.

Erivapaus osallistua valintakokeeseen

Henkilö, joka katsoo hallitsevansa opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet täyttämättä kuitenkaan yliopistolaissa todettuja pohjakoulutusvaatimuksia, voi hakea lupaa osallistua valintakokeeseen. Perusteltu hakemus koulutusselvityksineen tulee toimittaa kaikkiin niihin kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteisiin, joihin hakija on hakenut hakuajan päättymiseen mennessä.
Erivapautta ei myönnetä Tampereen yliopiston hakukohteeseen.

Kielitaidon osoittaminen

Kauppatieteisiin hyväksyttävällä hakijalla tulee olla opintoja varten riittävä kotimaisen kielen taito. Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan on osoitettava vaadittava kotimaisen kielen taito. Kielitaito tulee osoittaa siinä kielessä, joka on ko. hakukohteen opetus- ja tutkintokieli.