Betygsantagning

En sökande beaktas i betygsantagningen om hen är förstagångssökande och har avlagt finländsk studentexamen, EB-examen, IB-examen eller RP/DIA-examen i Finland.

I betygsantagningen kan man bli antagen till alla utbildningar som ingår i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning.

I betygsantagningen beaktas personer som skriver studenten senast under ansökningsvåren och vars resultat finns i studentexamensregistret vid studentexamensnämndens publiceringsdatum. Gymnasierna ska skicka in information om avläggande av gymnasiets lärokurs till studentexamensregistret senast samma datum.

Högskolorna ansvarar inte för förseningar som beror på gymnasierna. Resultaten från betygsantagningen offentliggörs före urvalsprovet. Urvalet görs enligt placeringen i den nationella gemensamma ansökan.

Den sökande behöver inte ange om hen ansöker via betygsantagningen. Om den sökande i betygsantagningen antas till ett ansökningsönskemål med lägre prioritet, kan hen via reservplatsförfarandet fortfarande godkännas till ett ansökningsönskemål med högre prioritet.

Om den sökande i betygsantagningen antas till sitt första ansökningsmål inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, kan hen inte delta i urvalsprovet. Undantag utgör sökande som under ansökningsvåren avlagt IB-, EB- eller DIA-examen. Deras betygsantagning är villkorlig tills poängen och ansökningsbehörigheten har kontrollerats i det slutliga examensbetyget. Om en sökande inte har blivit antagen på basis av förhandsbedömningen men hens vitsord ändras jämfört med förhandsbedömningen så att hen ändå kan bli antagen, kan hen antas utanför den fastställda antagningskvoten. Om vitsorden ändras så att den sökande inte kan antas, återkallas antagningsbeslutet. Bilagorna ska skickas in enligt den nationella tidtabellen.

Om en sökande i betygsantagningen inte antas till ansökningsmålet som hen prioriterat högst inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, kan den sökande delta i urvalsprovet. Urvalsordningen avgörs av provpoängen.

Poängen i betygsantagningen beräknas enligt den bifogade tabellen. Det maximala poängantalet på basis av betyget är 154 och i betygsantagningen måste den sökande få minst 77 poäng. Du beaktas i betygsantagningen om du har avlagt godkänt vitsord (s.k. tröskelvillkor) i matematik (lång eller kort).

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Matematik (lång eller kort)
 • Det språk som ger de högsta poängen
 • De två ämnen som ger de högsta poängen.

Om en sökande saknar något av de ovannämnda ämnena får hen inga poäng för det ämnet. Den sökande beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelvillkoret uppfylls. Poäng ges endast en gång per ämne. Till exempel för matematik kan poäng ges endast för lång eller kort matematik. Den sökande kan få poäng för flera olika språk. Om den sökande har avlagt två prov som poängsätts som prov i modersmålet beaktas vid poängsättningen det ena (med högre poäng) vid punkten modersmål och det andra vid punkten språk, lång lärokurs.

Poänggivande studentexamen eller delar av dem (finländsk studentexamen, EB, IB, RP/DIA) kan kombineras i betygsantagningen till fördel för den sökande, förutsatt att minst en studentexamen är färdig.

Om det uppstår fall där flera sökande har samma antal poäng och antagningskvoten skulle överskridas, rangordnas de sökande enligt följande:

 1. högsta poängen för vitsordet i matematik (kort eller lång)
 2. högsta poängen för vitsordet i modersmålet
 3. högsta poängen för vitsordet i ett långt språk
 4. högsta poängen för vitsordet i ett realämne
 5. vitsordet i det ämne som därefter ger de högsta poängen

Om de sökande ännu efter detta har samma antal poäng antas alla sökande.

Urvalsprov

De nybörjarplatser som återstår efter betygsantagningen (dvs 40 % av platserna), fylls på basis av resultatet i urvalsprovet.

För att kunna bli antagen på basis av urvalsprovet måste den sökande delta i urvalsprovet.

Universiteten rekommenderar att de som deltar i urvalsprovet använder munskydd. 

En sökande som har uppnått den allmänna högskolebehörighet som avses i universitetsförordningen kan bli antagen på basis av urvalsprov. Antagningsbeslutet för de sökande som avlägger IB-, EB- eller DIA-examen under ansökningsvåren 2021 är villkorligt tills ansökningsbehörigheten har kontrollerats på basis av det slutgiltiga examensintyget som den sökande lämnat in.

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning kan den sökande genom ett gemensamt inträdesprov söka till följande universitet: Aalto-universitetet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Villmanstrands tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Vasa universitet samt Svenska Handelshögskolan och Åbo Akademi.

Urvalsprovet ordnas tisdagen 7.6.2022 klockan 12:00–15:00. Provet är tre timmar långt och avläggs utan avbrott.

Antagningen av en sökande som tar examen samma vår som hen ansöker är villkorlig tills den sökandes ansökningsbehörighet har granskats utgående från ett slutgiltigt examensintyg som den sökande lämnar in. Bilagorna ska skickas in enligt den nationella tidtabellen.

Urvalsordningen avgörs på basis av provpoängen.

Syftet med urvalsprovet är att mäta förmågan att ta till sig och tillämpa kunskaper i ekonomi. Urvalsprovet bygger på följande kurser i gymnasiets läroplan (utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015):

 • Ekonomikunskap (SL2, kurs i samhällslära)
 • Människan i en föränderlig omvärld (HI1, kurs i historia)
 • Statistik och sannolikhet (MAB5, kort matematik) eller Sannolikhet och statistik (MAA10, lång matematik)

För urvalsprovet räcker det med någondera lärokursen i matematik samt eventuellt material som delas ut under provet.

Deltagarna i urvalsproven får en miniräknare som behärskar de fyra grundläggande räknesätten att använda under provet. Egna miniräknare får inte användas.

Urvalsprovet innehåller flervalsfrågor och/eller rätt eller fel-frågor. För rätt svar ges poäng och för fel svar dras poäng av. Det finns ingen begränsning för hur många frågor som kan lämnas obesvarade. Inga poäng dras av för obesvarade frågor.

Om det efter provet visar sig att det med hänsyn till de anvisningar som getts finns flera korrekta svar på en viss fråga, godkänns alla korrekta svar på denna fråga vid bedömningen av provet. Om det efter provet visar sig att det med hänsyn till de anvisningar som getts inte finns något korrekt svar på en viss fråga, beaktas frågan det gäller inte vid bedömningen av provet.

Urvalsprovet bedöms på samma sätt oberoende av vilket universitet du söker till.

Den sökande ska göra en bindande anmälan till urvalsprovet i Studieinfo-tjänsten.

Den sökande kan välja universitetet/högskolan samt orten, på vilken hen deltar i urvalsprovet. Urvalsprovet avläggs på det språk som är undervisnings- och examensspråk vid den valda urvalsprovsplatsen (Universitetslag 558/2009, 11 §).

Provfrågorna och eventuellt material som delas ut under provet är på svenska för dem som skriver urvalsprovet vid Hanken Svenska handelshögskolan (urvalsprovsplatserna Helsingfors, Vasa, Mariehamn och Åbo) eller Åbo Akademi (urvalsprovsplatserna Helsingfors, Vasa, Mariehamn och Åbo).

På resterande provställen är provfrågorna och eventuellt material som delas ut under urvalsprovet på finska: Aalto universitetet (Esbo), Östra Finlands universitet (Joensuu och Kuopio), Jyväskylä universitet (Jyväskylä), LUT-universitet (Villmanstrand), Uleåborgs universitet (Uleåborg), Tammerfors universitet (Tammerfors), Åbo universitet (Åbo) och Vasa universitet (Vasa).

 • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu: Otnäs campus, Esbo. Information om vilka byggnader olika sökande ska infinna sig i offentliggörs på https://www.aalto.fi/fi/hakijapalvelut/valintakokeet-aalto-yliopistossa-2022.
 • Hanken Svenska Handelshögskolan: Sökande ska i samband med ansökan välja vid vilken av Hankens och ÅA:s fyra provställen hen vill skriva provet: Helsingfors, Åbo, Vasa eller Mariehamn.
  Helsingfors: Hankens huvudbyggnad, Arkadiagatan 22 och Espoo Metro Areena, Idrottsparksvägen 3, Esbo
  Åbo: vid Åbo Akademi i Axelia, Biskopsgatan 8
  Vasa: Vid Åbo Akademi, Academill, Strandgatan 2
  Mariehamn: Högskolan Södra, Navigationsskolegränd 2
 • Itä-Suomen yliopisto:
  Joensuu campus,
  Carelia-byggnaden, Yliopistokatu 4, Joensuu
  Kuopio campus,
  Snellmania-byggnaden, Yliopistonranta 1 E, Kuopio
 • Jyväskylän yliopisto: Mattilanniemi campus
 • LUT-yliopisto: Villmanstrand campus, Yliopistonkatu 34, Villmanstrand. Saapumisohjeet ja salijako löytyvät: https://www.lut.fi/fi/opiskelu/hae-yliopistoon/haku-kandidaattiopintoihin/hakeminen-kauppatieteellisen-alan
 • Oulun yliopisto: Linnanmaa, Uleåborg
 • Tampereen yliopisto: Tampereen yliopiston campusområden, Tammerfors
 • Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: Turun yliopisto campusområden, placeringen av sökande i olika byggnader kommer före provet : https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakokeet
 • Vaasan yliopisto: Wolffskavägen 34, Vasa
 • Åbo Akademi: Sökande ska i samband med ansökan välja vid vilken av Hankens och ÅA:s fyra provställen hen vill skriva provet: Helsingfors, Åbo, Vasa eller Mariehamn.
  Helsingfors: Hankens huvudbyggnad, Arkadiagatan 22 och Espoo Metro Areena, Idrottsparksvägen 3, Esbo
  Åbo: vid Åbo Akademi i Axelia, Biskopsgatan 8
  Vasa: Vid Åbo Akademi, Academill, Strandgatan 2
  Mariehamn: Högskolan Södra, Navigationsskolegränd 2

Ingen separat kallelse till urvalsprovet skickas ut, utan varje sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid får delta i urvalsprovet, om hen inte via betygsantagningen har blivit antagen till ansökningsmålet som hen prioriterat högst inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning.

Se instruktioner för att delta i urvalsprovet:

Sökandens anvisningar för det gemensamma urvalsprovet inom ekonomutbildning (munskydd rekommendation uppdaterad 2.5.2022)

Om det uppstår fall där flera sökande har samma antal poäng och antagningskvoten skulle överskridas, rangordnas de sökande enligt följande:

I situationer med jämna poäng rangordnas de sökande enligt alla frågor i urvalsprovet från och med den första delen och vidare enligt ordning i urvalsprovets delar.

Sökande med samma poäng rangordnas enligt följande (exempel):

 1. Sökandes totala poäng från 1. delen (frågor 1-10)
 2. Sökandes totala poäng från 2. delen (frågor 11-20)
 3. Sökandes totala poäng från 3. delen (frågor 21-30)…

Om flera sökande även efter detta ligger på samma nivå beaktas de alla i antagningen till ifrågavarande utbildning.

Individuella arrangemang

Sökande som deltar i urvalsprovet kan ansöka om individuella arrangemang med hänsyn till en funktionsvariation, sjukdom eller någon motsvarande omständighet.

I den gemensamma antagningen tillämpas nationella rekommendationer. Ansökan ska lämnas in direkt till det universitet där den sökande deltar i urvalsprovet inom den fastställda tidsfristen för inlämnande av bilagor.

Om en sökande inte för hand kan fylla i den optiskt läsbara blankett som används i urvalsprovet, ska den sökande ansöka om befrielse från användningen av blanketten. Av ansökan ska det framgå vilka individuella arrangemang den sökande ansöker om och varför. Ett utlåtande från en läkare eller annan sakkunnig om funktionsvariationens eller sjukdomens art samt den sakkunnigas rekommendation för individuella arrangemang ska bifogas till ansökan. Vid anhållan om tilläggstid för dyslexi eller annan inlärningssvårighet ska sökande bifoga utlåtande från utbildad speciallärare, en i ärendet insatt psykolog, talterapeut eller specialläkare (ex. barnneurologi, neurologi eller foniatri). Ur utlåtandet ska framgå att den sökande är i behov av stödåtgärder vid genomförandet av provet på grund av dyslexi eller annan inlärningssvårighet. Giltighetstiden för utlåtandena bedöms från fall till fall beroende på skadans eller sjukdomens beständighet. För dyslexi eller annan inlärningssvårighet beaktas utlåtanden som den sökande fått vid 16-års ålder eller senare. Även ett beslut från studentexamensnämnden godkänns som intyg. Ansökan ska lämnas in direkt till det universitet där den sökande deltar i urvalsprovet senast den 6 april 2022 klockan 15:00.

Ansökningsbehörighet och påvisande av språkkunskaper

För att bli antagen ska den sökande uppfylla de nationella kraven för ansökningsbehörighet.

Ansökningsbehörighet:

Du är behörig att ansöka till de utbildningar som ingår i den gemensamma ansökan om du har avlagt någon av följande examina.

 • Finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate-examen (IB, Diploma, certifikat räcker inte)
 • Europeisk studentexamen (EB)
 • Reifeprüfung-examen (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA)
 • Sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
 • Utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Finländsk högskoleexamen (YH eller universitet)
 • AICE-examen i Finland

Beaktande av sökande med flyktingstatus

Om en sökande har flyktingstatus eller är i en situation som kan likställas med en flyktings och ansöker om studieplats för att avlägga lägre examen eller både lägre och högre examen samtidigt, men inte kan styrka sin högskolebehörighet med dokument, kan ett universitet kalla den sökande att delta i urvalsprovet. Den sökande ska styrka sin flyktingstatus med ett myndighetsbeslut (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av behovet av skydd). Den sökande ska lämna in en kopia av beslutet till ansökningstjänsten.

Anhållan om att få delta i urvalsprovet

En person som anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna, men som inte uppfyller de krav på tidigare utbildning som anges i universitetslagen, kan anhålla att få delta i urvalsprovet. En ansökan med motivering och en utredning av den sökandes utbildningsbakgrund ska lämnas in till alla de universitet som sökande sökt till i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning inom ansökningstiden som slutar (30.3.2022 kl. 15.00). Detta gäller inte Tammerfors.

Påvisande av språkkunskaper

Den som blir antagen till ekonomutbildning bör ha för studierna tillräckliga kunskaper i något av de inhemska språken. För att bli antagen måste den sökande därför påvisa tillräckliga kunskaper i något av de inhemska språken. Språkkunskaper ska påvisas i det språk som är undervisnings- och examensspråk vid ansökningsmålet i fråga.