Betygsantagning

En sökande beaktas i betygsantagningen om hen är förstagångssökande och har avlagt finländsk studentexamen, EB-examen, IB-examen eller RP/DIA-examen i Finland.

I betygsantagningen kan man bli antagen till alla utbildningar som ingår i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. I betygsantagningen beaktas personer som skriver studenten senast under ansökningsvåren och vars resultat finns i studentexamensregistret vid studentexamensnämndens publiceringsdatum. Gymnasierna ska skicka in information om avläggande av gymnasiets lärokurs till studentexamensregistret senast samma datum. Högskolorna ansvarar inte för förseningar som beror på gymnasierna. Resultaten från betygsantagningen offentliggörs före urvalsprovet. Urvalet görs enligt placeringen i den nationella gemensamma ansökan.

Den sökande behöver inte ange om hen ansöker via betygsantagningen. Om den sökande i betygsantagningen antas till ett ansökningsönskemål med lägre prioritet, kan hen via reservplatsförfarandet fortfarande godkännas till ett ansökningsönskemål med högre prioritet.

Sökande som under ansökningsvåren avlagt IB-, EB- eller DIA-examen har villkorlig betygsantagningen tills poängen och ansökningsbehörigheten har kontrollerats i det slutliga examensbetyget. I EB-examen sökanden kan få poäng för alla de ämnen i vilka hen avlagt ett skriftligt och/eller muntligt prov.
Om en sökande inte har blivit antagen på basis av förhandsbedömningen men hens vitsord ändras jämfört med förhandsbedömningen så att hen ändå kan bli antagen, kan hen antas utanför den fastställda antagningskvoten. Om vitsorden ändras så att den sökande inte kan antas, återkallas antagningsbeslutet. Bilagorna ska skickas in enligt den nationella tidtabellen.

Det maximala poängantalet på basis av betyget är 154 och i betygsantagningen måste den sökande få minst 77 poäng. Du beaktas i betygsantagningen om du har avlagt godkänt vitsord (s.k. tröskelvillkor) i matematik (lång eller kort).

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Matematik (lång eller kort)
 • Det språk som ger de högsta poängen
 • De två ämnen som ger de högsta poängen.

Om en sökande saknar något av de ovannämnda ämnena får hen inga poäng för det ämnet. Den sökande beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelvillkoret uppfylls. Poäng ges endast en gång per ämne. Till exempel för matematik kan poäng ges endast för lång eller kort matematik. Den sökande kan få poäng för flera olika språk. Om den sökande har avlagt två prov som poängsätts som prov i modersmålet beaktas vid poängsättningen det ena (med högre poäng) vid punkten modersmål och det andra vid punkten språk, lång lärokurs.

Poänggivande studentexamen eller delar av dem (finländsk studentexamen, EB, IB, RP/DIA) kan kombineras i betygsantagningen till fördel för den sökande, förutsatt att minst en studentexamen är färdig. Poängen i betygsantagningen beräknas enligt den bifogade tabellen:

De nybörjarplatser som återstår efter betygsantagningen (dvs 40 % av platserna), fylls på basis av resultatet i urvalsprovet.

Om det uppstår fall där flera sökande har samma antal poäng och antagningskvoten skulle överskridas, rangordnas de sökande enligt följande:

 1. högsta poängen för vitsordet i matematik (kort eller lång)
 2. högsta poängen för vitsordet i modersmålet
 3. högsta poängen för vitsordet i ett långt språk
 4. högsta poängen för vitsordet i ett realämne
 5. vitsordet i det ämne som därefter ger de högsta poängen

Om de sökande ännu efter detta har samma antal poäng antas alla sökande.

Urvalsprov

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning kan den sökande genom ett gemensamt inträdesprov söka till följande universitet: Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, LUT-universitet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Vasa universitet, Åbo universitet och Östra Finlands universitet samt Svenska Handelshögskolan och Åbo Akademi.

Urvalsprovet ordnas tisdagen 4.6.2024 klockan 12:00–15:00. Provet är tre timmar långt och avläggs utan avbrott. Du kan bekanta dig med anvisningar för urvalsprovet på papper.

Syftet med urvalsprovet är att mäta förmågan att ta till sig och tillämpa kunskaper i ekonomi. Urvalsprovet bygger på följande kurser i gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2019)

 • Ekonomikunskap (SL2, kurs i samhällslära)
 • Människa, miljö och historia (HI1, kurs i historia)
 • Ekonomisk matematik (MAA9, lång matematik eller MAB7, kort matematik). För urvalsprovet räcker det med någondera lärokursen i matematik.
 • Samt eventuellt material som delas ut under provet

Deltagarna i urvalsproven får en miniräknare som behärskar de fyra grundläggande räknesätten (inkl. kvadratrot) att använda under provet. Egna miniräknare får inte användas.

Ingen separat kallelse till urvalsprovet skickas ut, utan varje sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid får delta i urvalsprovet, om hen inte via betygsantagningen har blivit antagen till ansökningsmålet som hen prioriterat högst inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. För att kunna bli antagen på basis av urvalsprovet måste den sökande delta i urvalsprovet.

Valet av urvalsprovsplats görs i ansökningsblanketten i Studieinfo-tjänsten och är bindande.

Provfrågorna och eventuellt material som delas ut under provet är på svenska för dem som skriver urvalsprovet vid Hanken Svenska handelshögskolan (urvalsprovsplatserna Helsingfors, Mariehamn, Vasa och Åbo) och Åbo Akademi (urvalsprovsplatserna Helsingfors, Mariehamn, Vasa och Åbo).

På resterande provställen är provfrågorna och eventuellt material som delas ut under urvalsprovet på finska: Aalto universitetet (Esbo), Jyväskylä universitet (Jyväskylä), LUT-universitet (Villmanstrand), Tammerfors universitet (Tammerfors), Uleåborgs universitet (Uleåborg), Vasa universitet (Vasa), Åbo universitet (Åbo) och Östra Finlands universitet (Joensuu och Kuopio).

Urvalsprovet innehåller flervalsfrågor och/eller rätt eller fel-frågor. För rätt svar ges poäng och för fel svar dras poäng av. Det finns ingen begränsning för hur många frågor som kan lämnas obesvarade. Inga poäng dras av för obesvarade frågor. Om det efter provet visar sig att det med hänsyn till de anvisningar som getts finns flera korrekta svar på en viss fråga, godkänns alla korrekta svar på denna fråga vid bedömningen av provet. Om det efter provet visar sig att det med hänsyn till de anvisningar som getts inte finns något korrekt svar på en viss fråga, beaktas frågan det gäller inte vid bedömningen av provet. Urvalsprovet bedöms på samma sätt oberoende av vilket universitet du söker till. Urvalsordningen avgörs på basis av provpoängen.

I urvalsprovet för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning 2024 besvaras frågorna på en separat svarsblankett. Du kan bekanta dig med svarsanvisningarna i förväg genom modellsvaret nedan. Svarsanvisningar delas ut till alla sökande under urvalsprovet 4.6.2024.

Modellsvar.pdf

Om det uppstår fall där flera sökande har samma antal poäng och antagningskvoten skulle överskridas, rangordnas de sökande enligt följande:

I situationer med jämna poäng rangordnas de sökande enligt alla frågor i urvalsprovet från och med den första delen och vidare enligt ordning i urvalsprovets delar.

Sökande med samma poäng rangordnas enligt följande (exempel):

 1. Sökandes totala poäng från 1. delen (frågor 1-10)
 2. Sökandes totala poäng från 2. delen (frågor 11-20)
 3. Sökandes totala poäng från 3. delen (frågor 21-30)…

Om flera sökande även efter detta ligger på samma nivå beaktas de alla i antagningen till ifrågavarande utbildning.

Individuella arrangemang

Med individuella arrangemang för antagningen av studerande avses individuella praktiska arrangemang vid urvalsprovet. Du kan beviljas individuella arrangemang på grund av hälsoskäl. Ansökan ska lämnas in direkt till det universitet där den sökande deltar i urvalsprovet senast den 3 april 2024 klockan 15:00.

Ansökningsbehörighet och påvisande av språkkunskaper

För att bli antagen ska den sökande uppfylla de nationella kraven för ansökningsbehörighet.

Ansökningsbehörighet:

Du är behörig att ansöka till de utbildningar som ingår i den gemensamma ansökan om du har avlagt någon av följande examina.

 • Finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate (IB, Diploma, certifikat räcker inte)
 • European Baccalaureate (EB)
 • Reifeprüfung-examen (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) eller Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE)-examen
 • Sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
 • Utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier

eller

 • Du har beviljats studierätt för en universitetsexamen i Finland eller
 • Du har avlagt högskoleexamen i Finland eller har avlagt en examen utomlands som minst motsvarar kandidatexamen eller
 • Du har beviljats dispens.

Beaktande av sökande med flyktingstatus

Om en sökande har flyktingstatus eller är i en situation som kan likställas med en flyktings och ansöker om studieplats för att avlägga lägre examen eller både lägre och högre examen samtidigt, men inte kan styrka sin högskolebehörighet med dokument, kan ett universitet kalla den sökande att delta i urvalsprovet. Den sökande ska styrka sin flyktingstatus med ett myndighetsbeslut (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av behovet av skydd). Den sökande ska lämna in en kopia av beslutet till ansökningstjänsten.

Anhållan om att få delta i urvalsprovet

En person som anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna, men som inte uppfyller de krav på tidigare utbildning som anges i universitetslagen, kan anhålla om att få delta i urvalsprovet. En ansökan med motivering och en utredning av den sökandes utbildningsbakgrund ska lämnas in till alla de universitet som sökande sökt till i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning före utgången av ansökningstiden.
Detta gäller inte Itä-Suomi, Jyväskylä, Uleåborg och Tammerfors.

Påvisande av språkkunskaper

Den som blir antagen till ekonomutbildning bör ha för studierna tillräckliga kunskaper i något av de inhemska språken. För att bli antagen måste den sökande därför påvisa tillräckliga kunskaper i något av de inhemska språken. Språkkunskaper ska påvisas i det språk som är undervisnings- och examensspråk vid ansökningsmålet i fråga.