Studier

I Finland kan man studera ekonomiska vetenskaper på tio olika universitet i Helsingfors, Esbo, Jyväskylä, Joensuu, Kuopio, Villmanstrand, Åbo, Uleåborg och Vasa. Åbo universitet har också en enhet i Björneborg, Hanken har en enhet i Vasa och Aalto-universitetets handelshögskola har en enhet i S:t Michel. En lista över alla universitet där man kan studera ekonomiska vetenskaper finns här.

Det ekonomiska området är en mångsidig helhet som omfattar många olika alternativa inriktningar, och färdiga ekonomie kandidater och magistrar arbetar i många olika uppgifter och yrken i Finland och utomlands.

Man kan specialisera sig på exempelvis personalfrågor, marknadsföring, ekonomiförvaltning, finansiering eller affärsrätt. Mer information om de huvudämnen som de olika universiteten erbjuder finns under sidan Universiteten.

Man kan studera ekonomiska vetenskaper på finska vid åtta universitet och på svenska vid två universitet. Examina eller delar av dem kan också avläggas på engelska på alla tio universitet som erbjuder ekonomutbildning.

Examina i ekonomiska vetenskaper

Universitetens examina i ekonomiska vetenskaper är ekonomie kandidatexamen, ekonomie magisterexamen och ekonomie doktorsexamen. En kandidatexamen är treårig medan en magisterexamen är tvåårig. Att avlägga en doktorsexamen tar i allmänhet fyra år.

I Finland följer de flesta högskoleutbildningar den europeiska referensramen för högskoleexamina, där den första cykeln är en lägre högskoleexamen, den andra en högre högskoleexamen och den tredje en doktorsexamen. I Finland ingår universitetens kandidatexamina och yrkeshögskoleexamina i den första cykeln. Den andra cykelns examina, högre högskoleexamina, brukar i Finland kallas magisterexamina på universitet och högre yrkeshögskoleexamina på yrkeshögskolorna.

Bland de finländska högskolorna finns alltså både universitet och yrkeshögskolor. Skillnaden mellan dem är i praktiken den att yrkeshögskolorna erbjuder mer tillämpad och praktiskt inriktad undervisning där det huvudsakliga målet är en lägre högskoleexamen. På ett universitet studerar man däremot för både en lägre och en högre högskoleexamen och undervisningen är mer teoretiskt inriktad.

När du antas som studerande till en ekonomutbildning får du rätt att avlägga både kandidat- och magisterexamen. Detta innebär att när du har avlagt den treåriga kandidatexamen behöver du inte ansöka på nytt till magisterprogrammet, om du fortsätter på samma universitet. Aalto-universitetets handelshögskolas enhet i S:t Michel utgör dock ett undantag. Där beviljas studierätt endast för kandidatexamen.

De flesta studerande fortsätter med magisterstudier direkt efter att de avlagt kandidatexamen. Kandidatexamen är ändå en riktig examen. Även om du har rätt att fortsätta med magisterstudier på samma universitet är det bra att i slutskedet av kandidatstudierna fundera på om du vill avlägga magisterexamen på samma universitet eller på något annat universitet i Finland eller utomlands. Att byta högskola innebär ofta en ny ansökningsprocess, men ibland kan man genom att kombinera olika läroämnen och/eller högskolor hitta en unik studiestig som passar en själv och som lägger en god grund för arbetslivet. Mellan kandidat- och magisterstudierna kan man också arbeta och på så sätt få inspiration för sin framtida karriär.

Högre utbildningssystem

Kandidat- och magisterexamen

Ekonomie kandidatexamen består på de flesta universitet av grundstudier som är gemensamma för alla, huvudämnes-/huvudprogramstudier, biämnesstudier och språkstudier.

De gemensamma grundstudierna tar ungefär ett år och ger den studerande en allmän uppfattning om de flesta delområden inom ekonomiska vetenskaper, såsom marknadsföring, ledarskap, finansiering, redovisning, nationalekonomi och så vidare.

Huvudämnet eller det egentliga kandidatprogrammet väljs ofta efter eller i slutskedet av grundstudierna. Kandidatprogrammens innehåll varierar mellan olika universitet. Vissa universitet erbjuder ett stort urval av program, medan andra har kombinerat olika ämnen till färre program med bredare innehåll.

Det är ofta möjligt att avlägga biämnesstudier på någon annan av universitetets fakulteter. Man kan också komplettera sin kandidatexamen med något annat ämne inom ekonomiska vetenskaper. Biämnesstudier kan också avläggas på ett utländskt universitet under en utbytesperiod. I de flesta examina inom det ekonomiska området ingår språkstudier. Mängden språkstudier varierar mellan universiteten, men i medeltal brukar ungefär 20 studiepoäng, det vill säga en tredjedels läsår, av språkstudier ingå i examen.

Ekonomie magisterexamen innehåller ofta samma element som kandidatexamen, förutom grundkurserna. Det finns fler program eller huvudämnen att välja mellan än i kandidatexamen och de är ofta innehållsmässigt mer begränsade. Många magisterprogram fördjupar något delområde inom ekonomiska vetenskaper. De kan också kombinera olika delområden inom ekonomiska vetenskaper eller kombinera ekonomiska vetenskaper med andra ämnen.

Det finns inga exakta anvisningar för vilket program man bör välja, utan valet beror på den studerandes egna intressen. Det är möjligt att det program du vill studera inte erbjuds på ditt universitet eller ens i Finland. I sådana fall kan man överväga att byta universitet.

Utvärdering av de ekonomisk-merkantila utbildningarnas kvalitet

Ekonomutbildningarna utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Kvalitetsbedömningen och utvecklingen sker både inom och utanför universiteten. Externa utvärderingar görs av rådet för utvärdering av högskolorna i Finland och av olika internationella utvärderingsorganisationer. Finlands Ekonomer rf utvärderar också regelbundet ekonomutbildningarna.

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) är en världsledande utvärderingsorganisation för utbildningar inom det ekonomisk-merkantila området. AACSB-ackrediteringen beviljas för hela utbildningsanstalten och omfattar all utbildning inom det ekonomiska området som erbjuds av utbildningsanstalten.

Ackrediteringorganisationen AMBA (Association of MBAs) granskar särskilt kvaliteten hos MBA- och Executive MBA-program.

EQUIS (The European Quality Improvement System)-kvalitetsstämpeln beviljas av nätverket EFMD (The European Foundation for Management Development), som består av akademiska experter inom det ekonomiskaområdet.

EFMD (The European Foundation for Management Development) beviljar också programspecifika kvalitetsstämplar under benämningen EPAS. Program inom ekonomiska vetenskaper och ledarskap som fokuserar på internationalitet kan ansöka om ackrediteringen.

Livet utanför studierna

Alla universitetsstuderande hör automatiskt till sitt universitets studentkår. Studentkårerna ordnar mycket verksamhet antingen själva eller genom ämnesföreningar. Att höra till en ämnesförening är frivilligt, men rekommenderas. Hanken har bara ekonomistuderande. På Hanken fungerar studentkåren därför också som en ämnesförening för ekonomistuderande.

Ekonomstuderande, som kallas ”kylterit” på finska, har ett livligt studieliv. Det finns någonting för alla, alltifrån motion till finkultur, från politik till fester och från fotografering till språkcirklar. Och om den verksamhet du vill ha inte ännu finns, kan du alltid starta den tillsammans med andra intresserade.

Information om verksamheten för studerande finns på ämnesföreningarnas webbplatser.

Ämnesföreningar