Studier

I Finland kan man studera ekonomiska vetenskaper på tio olika universitet i Helsingfors, Esbo, Jyväskylä, Joensuu, Kuopio, Villmanstrand, Åbo, Uleåborg och Vasa. Åbo universitet har också en enhet i Björneborg, Hanken har en enhet i Vasa och Aalto-universitetets handelshögskola har en enhet i S:t Michel.

Det ekonomiska området är en mångsidig helhet som omfattar många olika alternativa inriktningar, och färdiga ekonomie kandidater och magistrar arbetar i många olika uppgifter och yrken i Finland och utomlands. Man kan specialisera sig på exempelvis personalfrågor, marknadsföring, ekonomiförvaltning, finansiering eller affärsrätt. Mer information om de huvudämnen som de olika universiteten erbjuder finns under sidan Universiteten.

Man kan studera ekonomiska vetenskaper på finska vid åtta universitet och på svenska vid två universitet. Examina eller delar av dem kan också avläggas på engelska på alla tio universitet som erbjuder ekonomutbildning.

Examina i ekonomiska vetenskaper

Universitetens examina i ekonomiska vetenskaper är

  • Ekonomie kandidat (EK) (lägre högskoleexamen)
  • Ekonomie magister (EM) (högre högskoleexamen)
  • Ekonomie licentiat (EL) (forskarexamen)
  • Ekonomie doktor (ED) (forskarexamen)

En kandidatexamen är treårig medan en magisterexamen är tvåårig. Att avlägga en doktorsexamen tar i allmänhet fyra år. En ekonomistuderande brukar på finska kallas ”kylteri”. Den som avlagt ekonomie magisterexamen får använda titeln ekonom.

När du antas som studerande till en ekonomutbildning får du rätt att avlägga både kandidat- och magisterexamen. Detta innebär att när du har avlagt den treåriga kandidatexamen behöver du inte ansöka på nytt till magisterprogrammet, om du fortsätter på samma universitet.

Högre utbildningssystem

Kandidat- och magisterexamen

Ekonomie kandidatexamen består på de flesta universitet av grundstudier som är gemensamma för alla, huvudämnes-/huvudprogramstudier, biämnesstudier och språkstudier. Grundstudierna tar ungefär ett år och ger den studerande en allmän uppfattning om de flesta delområden inom ekonomiska vetenskaper, såsom marknadsföring, ledarskap, finansiering, redovisning och nationalekonomi. Huvudämnet eller det egentliga kandidatprogrammet väljs ofta efter eller i slutskedet av grundstudierna. Kandidatprogrammens innehåll varierar mellan olika universitet.

Ekonomie magisterexamen innehåller ofta samma element som kandidatexamen, förutom grundkurserna. Många magisterprogram fördjupar något delområde inom ekonomiska vetenskaper. De kan också kombinera olika delområden inom ekonomiska vetenskaper eller kombinera ekonomiska vetenskaper med andra ämnen.

Utvärdering av de ekonomisk-merkantila utbildningarnas kvalitet

Ekonomutbildningarna utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Kvalitetsbedömningen och utvecklingen sker både inom och utanför universiteten. Externa utvärderingar görs av rådet för utvärdering av högskolorna i Finland och av olika internationella utvärderingsorganisationer. Finlands Ekonomer rf utvärderar också regelbundet ekonomutbildningarna.

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) är en världsledande utvärderingsorganisation för utbildningar inom det ekonomisk-merkantila området. AACSB-ackrediteringen beviljas för hela utbildningsanstalten och omfattar all utbildning inom det ekonomiska området som erbjuds av utbildningsanstalten.

Ackrediteringorganisationen AMBA (Association of MBAs) granskar särskilt kvaliteten hos MBA- och Executive MBA-program.

EQUIS (The European Quality Improvement System)-kvalitetsstämpeln beviljas av nätverket EFMD (The European Foundation for Management Development), som består av akademiska experter inom det ekonomiskaområdet.

EFMD (The European Foundation for Management Development) beviljar också programspecifika kvalitetsstämplar under benämningen EPAS. Program inom ekonomiska vetenskaper och ledarskap som fokuserar på internationalitet kan ansöka om ackrediteringen.

Livet utanför studierna

Alla universitetsstuderande hör automatiskt till sitt universitets studentkår. Studentkårerna ordnar mycket verksamhet antingen själva eller genom ämnesföreningar. Att höra till en ämnesförening är frivilligt, men rekommenderas. Hanken har bara ekonomistuderande. På Hanken fungerar studentkåren därför också som en ämnesförening för ekonomistuderande.

Ekonomstuderande, som kallas ”kylterit” på finska, har ett livligt studieliv. Det finns någonting för alla, alltifrån motion till finkultur, från politik till fester och från fotografering till språkcirklar. Och om den verksamhet du vill ha inte ännu finns, kan du alltid starta den tillsammans med andra intresserade. Information om verksamheten för studerande finns på ämnesföreningarnas webbplatser.

Ämnesföreningar