Resultat

Offentliggörandet av resultatet av den gemensamma antagningen till ekonomiutbildning följer nationella riktlinjer och urvalet sker enligt placeringen i den nationella gemensamma ansökan. Informationen om vilka som antagits i betygsantagningen offentliggörs senast måndagen den 30.5.2022. Resultatet av urvalet blir då även tillgängligt i elektronisk form i Studieinfo-tjänsten för den som loggar in.

Om en sökande inte antas till ansökningsmålet med den högsta prioriteten i betygsantagningen inom ramen för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, kan den sökande delta i urvalsprovet. Antagningsordningen avgörs då på basis av provpoängen.

De sökande informeras om urvalsresultatet senast 8.7.2022. Resultatet av urvalet blir då även tillgängligt i elektronisk form i Studieinfo-tjänsten för den som loggar in.

Visningsservice för urvalsprovsvar: Du kan bekanta dig med dina egna svar från urvalsprovet. Mera information hittar du på det universitetets webbsida där du gjorde urvalsprovet eller kontakta universitetets ansökningsservice.

Mottagande av studieplats

Se till att ta emot din studieplats inom utsatt tid. I annat fall förlorar du din studieplats. Anmälan om mottagande av studieplats är bindande och kan inte ändras eller tas tillbaka. Försenade anmälningar beaktas inte.

Du måste ta emot din studieplats senast 15.7.2022 kl. 15.00.

om du har antagits 8.7.2022

Information om hur du tar emot din studieplats finns även i tjänsten Studieinfo.fi – Så tar du emot en studieplats.

Observera att det inte räcker med att endast ta emot studieplatsen. Varje studerande som antagits och tagit emot sin studieplats måste också anmäla sig som närvarande eller frånvarande på universitetet. Du kan anmäla dig till universitetet samtidigt som du tar emot din studieplats i tjänsten Min Studieinfo. Mer information finns i tjänsten Studieinfo.fi – Anmäl dig till högskolan.

Enligt universitetslagen kan en första årets studerande anmäla sig som frånvarande för läsåret endast av följande skäl:

  • Den studerande fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995)
  • Den studerande tar ut moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
  • Den studerande är på grund av egen sjukdom eller skada oförmögen att inleda sina studier

Mer information finns på universitetets egen webbplats eller i materialet som universitetet skickar till sökande som antagits och tagit emot sin studieplats.

Rättelseförfarande

Om en sökande är missnöjd med resultatet av antagningen och anser att fel har begåtts kan hen begära rättelse/omprövning av beslutet. Rättelseyrkandet ska lämnas in i skriftlig form inom 14 dagar efter att resultatet av antagningen har offentliggjorts. Rättelseyrkandet ska lämnas in till det eller de universitet vars beslut den sökande vill att ska ändras.

I rättelseyrkandet ska framgå vad rättelseyrkandet gäller och vilka skäl den sökande åberopar. Även den sökandes person- och kontaktuppgifter ska framgå i rättelseyrkandet, och det ska vara undertecknat av den sökande själv eller ett ombud som befullmäktigats av den sökande.

Mer information om inlämnandet av ett rättelseyrkande finns på det berörda universitetets webbplats.

Aalto-yliopisto
Hanken
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
LUT-yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi

Reservplatser och kösystem

Sökande som inte blir antagna placeras på reservplatser utgående från sina poäng. Om en antagen studerande i betygsantagningskön eller provpoängskön inte tar emot sin plats, antas i stället personen på följande reservplats i ifrågavarande kö.

Vid fastställandet av begränsningarna för antalet reservplatser har man beaktat både den inverkan som kvoterna för förstagångssökande har och möjligheten till överflyttning från en kö till en annan. Av denna orsak är antalet reservplatser fler än det antal studieplatser som inte förväntas tas emot.

Våren 2022 begränsas reservplatserna för alla ansökningsobjekt inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning enligt följande:

  • Betygsantagningskön                                       200 sökande
  • Urvalsprovspoängskön, förstagångssökande       150 sökande
  • Urvalsprovspoängskön, alla                              150 sökande