Krav på språkkunskaper

Påvisande av kunskaper i finska, något av följande:

Grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet och utbildning som ger högskolebehörighet

 • Grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet eller annan utbildning som genomförts på finska och som ger högskolebehörighet eller godkänt vitsord i finska språket som modersmål och litteratur eller i finska som andraspråk och litteratur i avgångsbetyg i studier enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998; 714/2018) eller motsvarande studier
  • Studentexamen där undervisningsspråket är finska
  • Avgångsbetyg från grundskola eller gymnasium avlagd på finska eller i avgångsbetyget från grundskola eller gymnasium godkänt vitsord i läroämnet modersmål och litteratur endera lärokursen finska och litteratur eller lärokursen finska som andraspråk och litteratur.
  • Yrkesinriktad grundexamen på finska
  • Yrkes- eller specialyrkesexamen avlagd på finska
  • En annan examen från andra stadiet på finska som ger högskolebehörighet.
  • Högskoleexamen med finska som undervisningsspråk.
 • Studier avlagda med godkänt vitsord i finska språket motsvarande den grundläggande utbildningens lärokurs i Kulkuri-distansskolan

Språkkunskaper kan visas också på följande sätt utan att avlägga hela studentexamen:

 • Prov i modersmål och litteratur (finska) i den finländska studentexamen eller prov i finska som andraspråk och litteratur med minst vitsordet approbatur (A)
 • Prov i lång lärokurs i finska i den finländska studentexamen med minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E)
 • Prov i medellång lärokurs i finska i den finländska studentexamen med vitsordet laudatur (L)

Internationella studentexamina

Språkkunskaper kan visas också på följande sätt utan att avlägga hela studentexamen:

 • IB-examen finska på A-nivå, A1-nivå eller A2-nivå med vitsordet 2 eller högre eller finska på B-nivå med vitsordet 5 eller högre
 • EB-examen ett godkänt vitsord i finska som L1-språk eller L2-språket (vitsordet 4 eller högre i EB-examen avlagd före år 2020; vitsordet 5 eller högre EB-examen avlagd år 2021 eller senare) eller vitsordet 8 eller högre i finska som ONL-språk
 • RP- eller DIA-examen i Tyska skolan i Helsingfors ett godkänt vitsord (vitsordet 4) i det skriftliga provet i finska som modersmål eller finska som andra språk (CEFR-nivå B2) med vitsordet 8 eller högre

Språkexamina och -prov

 • Allmän språkexamen (YKI): utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen på mellannivå avlagd på färdighetsnivå 4 i alla delprov (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal). Alternativt minst tre godkända delprov av provet på den högsta nivån (färdighetsnivå 5 och 6). Olika examenstillfällen kan kombineras.
 • Språkexamen för statsförvaltningen (VKT) avlagd med goda kunskaper beträffande förmågan att använda språket i tal och skrift.
 • Kombination av Allmän språkexamen och Språkexamen för statsförvaltningen: Delprov för textförståelse och skrivning i Allmän språkexamen har utförts på färdighetsnivå 4 och den muntliga delen i Språkexamen för statsförvaltningen har utförts med vitsordet god ELLER delproven i talförståelse och tal i Allmän språkexamen har utförts på färdighetsnivå 4 och den skriftliga delen i Språkexamen för statsförvaltningen har utförts med vitsordet god.
 • Godkänt resultat i språkprov som anordnas av en finländsk högskola själv (eller i samarbete) och som mäter att den sökande har språkkunskaper i finska som motsvarar minst nivå B2.

Högskolestudier

Språkkunskaper kan visas också på följande sätt utan att avlägga hela högskoleexamen:

 • Den sökande har gjort ett skriftligt lärdomsprov på minst lägre högskoleexamensnivå på finska vid en finländsk eller utländsk högskola
 • Den sökande har avlagt studier i finska språket (eller motsvarande) omfattande 60 sp/35 sv eller mer vid en finländsk eller utländsk högskola
 • Den sökande har avlagt ett godkänt mognadsprov på finska vid en finländsk högskola
 • Den sökande har avlagt ett språkprov eller språkstudier vid en finländsk högskola, som påvisar minst goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska (som det andra inhemska språket)

Påvisande av kunskaper i svenska, något av följande:

Grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet och utbildning som ger högskolebehörighet

 • Grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet eller annan utbildning som genomförts på svenska och som ger högskolebehörighet. eller godkänt vitsord i svenska språket som modersmål och litteratur eller i svenska som andraspråk och litteratur i avgångsbetyg i studier enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998; 714/2018) eller motsvarande studier.
  • Studentexamen där undervisningsspråket är svenska.
  • Avgångsbetyg från grundskola eller gymnasium avlagd på svenska eller i avgångsbetyget från grundskola eller gymnasium godkänt vitsord i läroämnet modersmål och litteratur endera lärokursen svenska och litteratur eller lärokursen svenska som andraspråk och litteratur.
  • Yrkesinriktad grundexamen på svenska.
  • Yrkes- eller specialyrkesexamen avlagd på svenska.
  • En annan examen från andra stadiet på svenska som ger högskolebehörighet.
  • Högskoleexamen med svenska som undervisningsspråk.
 • Godkända studier i svenska motsvarande kursplanen för Nomadskolans grundläggande utbildning.

Språkkunskaper kan visas också på följande sätt utan att avlägga hela studentexamen:

 • Prov i modersmål och litteratur (svenska) i den finländska studentexamen eller prov i svenska som andraspråk och litteratur med minst vitsordet approbatur (A)
 • Prov i lång lärokurs i svenska i den finländska studentexamen med minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E)
 • Prov i medellång lärokurs i svenska i den finländska studentexamen med vitsordet laudatur (L)

Internationella studentexamina
Språkkunskaper kan visas också på följande sätt utan att avlägga hela studentexamen:

 • IB-examen svenska på A-nivå, A1-nivå eller A2-nivå med vitsordet 2 eller högre eller svenska på B-nivå med vitsordet 5 eller högre.
 • EB-examen ett godkänt vitsord i svenska som L1-språk eller L2-språket (vitsordet 4 eller högre i EB-examen avlagd före år 2021; vitsordet 5 eller högre EB-examen avlagd år 2021 eller senare) eller vitsordet 8 eller högre i svenska som ONL-språk.
 • RP- eller DIA-examen ett godkänt vitsord (vitsordet 4) i det skriftliga provet i svenska som modersmål.

Språkexamina och -prov

 • Allmän språkexamen (YKI): utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen på mellannivå avlagd på färdighetsnivå 4 i alla delprov (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal). Alternativt minst tre godkända delprov av provet på den högsta nivån (färdighetsnivå 5 och 6). Olika examenstillfällen kan kombineras.
 • Språkexamen för statsförvaltningen (VKT) avlagd med goda kunskaper beträffande förmågan att använda språket i tal och skrift.
 • Kombination av Allmän språkexamen och Språkexamen för statsförvaltningen: Delprov för textförståelse och skrivning i Allmän språkexamen har utförts på färdighetsnivå 4 och den muntliga delen i Språkexamen för statsförvaltningen har utförts med vitsordet god ELLER delproven i talförståelse och tal i Allmän språkexamen har utförts på färdighetsnivå 4 och den skriftliga delen i Språkexamen för statsförvaltningen har utförts med vitsordet god.
 • Godkänt vitsord i TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier). Alla delområden i provet ska vara godkända.
 • Godkänt resultat i språkprov som anordnas av en finländsk högskola själv (eller i samarbete) och som mäter att den sökande har språkkunskaper i svenska som motsvarar minst nivå B2 (gäller i 5 år efter prestationen).

Högskolestudier

Språkkunskaper kan visas också på följande sätt utan att avlägga hela högskoleexamen:

 • Den sökande har gjort ett skriftligt examensarbete på minst lägre högskoleexamensnivå på svenska vid en finländsk eller utländsk högskola.
 • Den sökande har avlagt studier i läroämnet svenska språket (eller motsvarande) omfattande 60 sp/35 sv eller mer vid en finländsk eller utländsk högskola.
 • Den sökande har avlagt ett godkänt mognadsprov på svenska vid en finländsk högskola.